Prawo

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych

Dz. U. Nr 143, poz. 1614

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez huty gruntów będących własnością Skarbu Państwa

Dz. U. z dnia 21 grudnia 2001 r. Nr 148, poz. 1646

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie dokumentów, jakich zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków, uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

Dz. U. Nr 133, poz. 1484

Zakres uprawnień i obowiązków rzeczoznawców majątkowych w Polsce.

Warszawa, dnia 16 października 2001r. Pan dr inż. Wojciech Ratyński Prezes Zarządu Federacji SNTNOT ul. Czackiego 3/5 00950 Warszawa l.dz. PFSRM ZM/61/2001 Zarząd Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych przeanalizował skierowane do Pana Prezesa pismo z dnia 6.09.2001r. Rady Wojewódzkiej NOT … czytaj dalej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości

Dz. U. Nr 135, poz. 1514

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

Dz. U. Nr 130, poz. 1453

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001 r. w sprawie państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieruchomości zamienne, oraz określenia państwowej jednostki organizacyjnej, na którą może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz osób prawnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. U. 2001 r. Nr 128, poz. 1410

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów

Dz. U. Nr 102, poz. 1122

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali

Dz. U. z dnia 6 października 2001 r. Nr 111, poz. 1196