Prawo

Treść księgi wieczystej

Termin rozpoczęcia i zakończenia robót określony w umowie o oddaniu gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste w celu wzniesienia budynków lub innych urządzeń nie podlega ujawnieniu w dziale I – … czytaj dalej

Ustalenia czynszu

Przepis art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 120, poz. 787), uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z art. 64 ust. 3, w … czytaj dalej

Zamówienia publiczne

Wykonawca, którego oferta została przyjęta przez zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne, niebiorący udziału w postępowaniu przed zespołem arbitrów wywołanym odwołaniem innego oferenta, jest legitymowany do wniesienia do Sądu Okręgowego w Warszawie skargi na wyrok zespołu arbitrów, po zgłoszeniu interwencji … czytaj dalej

Repatrianci

Nieruchomość stanowiąca własność gminy nie może być przedmiotem darowizny na rzecz repatrianta i jego małżonka na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1118 ze zm.) – uchwała … czytaj dalej

Wyrok TK – możliwość wstąpienia w stosunek najmu osobom…

Dz. U. 167/2003 Poz. 1636 – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 września 2003 r. sygn. akt SK 28/03 Streszczenie: art. 8 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych wyłączający możliwość wstąpienia w … czytaj dalej

nakłady konieczne

1980.01.08 uchwała SN III CZP 80/79 OSNC 1980/9/157 Przewodniczący: sędzia SN J. Majorowicz (sprawozdawca). Sędziowie SN: W. Kuryłowicz, J. Niejadlik. Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Skarbu Państwa – Urzędu miasta i Gminy w T. przeciwko Józefie C. i Juliuszowi … czytaj dalej

Podział majątku a prawo do lokalu

W sprawie o podział majątku wspólnego, obejmującego spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, sąd wzywa właściwą gminę do udziału w sprawie, jeśli ma orzec o przyznaniu tego prawa jednemu z małżonków i nakazaniu drugiemu wydanie lokalu (art. 510 par. 2 … czytaj dalej

Lokal spółdzielczy a podział majątku

1. W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, w skład którego wchodzi spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, sąd nakazując jednemu z małżonków wydanie lokalu obowiązany jest orzec o uprawnieniu tego małżonka do otrzymania lokalu … czytaj dalej

Uprawnienia komornika

Komornik jest legitymowany do złożenia w interesie i na rzecz wierzyciela wniosku o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości. W razie przyłączenia się kolejnego wierzyciela do postępowania wszczętego wcześniej komornik ani kolejny wierzyciel nie mogą żądać … czytaj dalej

Lokal socjalny

Przepis art. 24 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 71, poz. 733 ze zm.) stanowi podstawę orzeczenia przez sąd o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego … czytaj dalej