Aktualności

Treść księgi wieczystej

Termin rozpoczęcia i zakończenia robót określony w umowie o oddaniu gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste w celu wzniesienia budynków lub innych urządzeń nie podlega ujawnieniu w dziale I – 0 księgi wieczystej – uchwała SN z dnia 3 lipca 2003 r., III CZP 39/03