Historia

W roku 1992 z inicjatywy grupy osób będących biegłymi z zakresu szacowania nieruchomości z listy Wojewody Wrocławskiego został utworzony Komitet Założycielski Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu. Do Komitetu Założycielskiego zgłosiło swój udział 16 osób: Olga Białek, Krystyna Jurecka, Julia Karczewska, Teresa Szechyńska oraz Jerzy Adamiczka, Lech Bomerski, Stanisław Cegielski, Jan Ciszewicz, Stanisław Konasiuk, Marek Kończak, Marian Kowalczyk, Janusz Kozłowski, Narcyz Malinowski, Marian Persona, Fryderyk Racławski i Janusz Superson. Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu odbyło się 29 stycznia 1993 r. Jednakże już kilka tygodni wcześniej grupa inicjatywna Stowarzyszenia przygotowywała materiały niezbędne do przeprowadzenia Zebrania Założycielskiego, na którym m.in. przedyskutowano najważniejszy dokument, czyli Statut Stowarzyszenia. W Zebraniu Założycielskim, które odbyło się w gmachu Urzędu Wojewódzkiego uczestniczyło wymienione 16 osób, w tym 14 osób będących biegłymi z listy Wojewody Wrocławskiego oraz dwoje rzeczoznawców posiadających już uprawnienia państwowe.

Należy nadmienić, że nazwę Stowarzyszenia przyjęto jako docelową, ponieważ w skali kraju kreowany był kierunek zmierzający do nazwania zawodu wykonywanego na podstawie uprawnień państwowych jako „rzeczoznawca majątkowy”. W najbliższych kilkunastu miesiącach, wszyscy chcący wykonywać wyceny i szacunki nieruchomości lub ich części składowych, zobligowani zostali do uzyskania uprawnień państwowych, ponieważ uprawnienia biegłych z listy wojewody zostały zlikwidowane.

W dn. 3 lutego 1993 r. został złożony wniosek do Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu Wydział I Cywilny w sprawie wpisania Stowarzyszenia do Rejestru Stowarzyszeń, a 10 marca 1993 r. w wyniku odbytej rozprawy Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu zostało zarejestrowane.

Zgodnie z przyjętym statutem, to Stowarzyszenie jest samorządną organizacją społeczną zrzeszającą wyłącznie rzeczoznawców zajmujących się problematyką wyceny nieruchomości tj.:
osoby posiadające uprawnienia zawodowe do szacowania nieruchomości uzyskane zgodnie z treścią ustawy z dn. 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz osoby powołane i wpisane przez wojewodę na listę wojewódzką biegłych do szacowania nieruchomości.

I Walny Zjazd członków odbył się w dn. 1 kwietnia 1993 r., na którym wybrano pierwszy Zarząd Stowarzyszenia w osobach:

  1. Jan Ciszewicz – prezes
  2. Narcyz Malinowski – wiceprezes
  3. Lech Bomerski – sekretarz
  4. Janusz Kozłowski – skarbnik

Na zjeździe tym uchwalono również regulaminy: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Kole-żeńskiego, a ponadto wybrano delegata do Komisji Integracyjnej Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Polsce w osobie Lecha Bomerskiego. Pierwsza konferencja w/w Komisji, która zapoczątkowała powołanie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych odbyła się w dn. 3-4 kwietnia 1993 r. w Katowicach.
Po wyborze Zarządu dokonaliśmy dalszego naboru członków i w składzie 75 członków zorganizowaliśmy II Walny Zjazd Członków w dn. 29 czerwca 1993 r., na którym dokonano wyborów uzupełniających do Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Podjęto m. innymi uchwalę o przystąpieniu do tworzonej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, ponadto wybrano członka Rady Krajowej Federacji w osobie Jana Ciszewicza, a także kandydata do Komisji Rewizyjnej Federacji w osobie Lecha Bomerskiego.
W owym czasie rozpoczęto działania mające na celu utworzenie biblioteki rzeczoznawcy majątkowego oraz podjęto czynności dla zorganizowania w najbliższym czasie kilku sesji egzaminacyjnych na uprawnienia państwowe przez Stowarzyszenie oraz wspólnie z Akademią Rolniczą we Wrocławiu będącą organizatorem Studium Podyplomowego Wycena nieruchomości i z Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa PZITB we Wrocławiu będącym organizatorem kursów i szkoleń w zakresie wyceny nieruchomości. Udział w egzaminach zgłosiło kilkadziesiąt osób.