Władze

  1. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW – najwyższa władza SRM, zwoływane przez Zarząd. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Obrady Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków.
  1. ZARZĄD – (wybrany 30.08.2021 r. na XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zebraniu Członków SRM we Wrocławiu)
prezes Tomasz Pajorski
wiceprezes Wojciech Wiczkowski
 skarbnik Ksemena Chrystowicz
 sekretarz Anna Nowel – Śmigaj
 członek Dagmara Kruzel -Lisek
 członek Emilia Małańczuk
 członek

członek

Marek Parlewicz

Dariusz Maślanka

  1. KOMISJA REWIZYJNA – (wybrana 30.08.2021 r. na XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zebraniu Członków SRM we Wrocławiu)
 przewodniczący Dariusz Łyczkowski
 wiceprzewodniczący Janusz Otfinowski
 sekretarz Stanisława Siwek
 członek Krzysztof Żelezik
  1. SĄD KOLEŻEŃSKI – (wybrany 30.08.2021 r. na XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zebraniu Członków SRM we Wrocławiu)
 przewodniczący Monika Drobyszewska
Leszek Saleta
Jerzy Wczkowski
Eugenia Szałaj
Anna Lewandowska
Lesław Gorczyński