Aktualności

nakłady konieczne

1980.01.08 uchwała SN III CZP 80/79 OSNC 1980/9/157

Przewodniczący: sędzia SN J. Majorowicz (sprawozdawca). Sędziowie SN: W. Kuryłowicz, J. Niejadlik.

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Skarbu Państwa – Urzędu miasta i Gminy w T. przeciwko Józefie C. i Juliuszowi W. o zapłatę po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przekazanego przez Sąd Wojewódzki we Wrocławiu postanowieniem z dnia 6 listopada 1979 r. II Cr 1010/79 do rozstrzygnięcia w trybie art. 391 k.p.c.:

„Czy współwłaściciel, który dokonał nakładów koniecznych na wspólną nieruchomość, może żądać ich zwrotu w stosownej, odpowiadającej udziałowi części, od tego współwłaściciela, który w wyniku podziału quoad usum umownego lub sądowego nie odnosi z tego nakładu żadnej korzyści, ponieważ nakład ten dotyczy wyłącznie części, która została wydzielona współwłaścicielowi dokonującemu nakładów i czerpiącemu z niej pożytki?”

postanowił udzielić następującej odpowiedzi:

Współwłaściciel, który dokonał nakładów koniecznych na nieruchomość będącą przedmiotem współwłasności, nie może żądać zwrotu wartości tych nakładów, odpowiadających udziałowi pozostałych współwłaścicieli w całości nieruchomości, jeżeli w drodze podziału quoad usum nie korzystają oni z tej części nieruchomości, na którą zostały te nakłady dokonane.