Mistrzostwa rowerowe_str_srm_20190402
DSC03276_2
SONY DSC
DSC03283_1
SONY DSC
DSC03232_1
SONY DSC
DSC03147_1
SONY DSC

Prawo

wyrok TK w sprawie niezgodności art 37 ustawy o zakwaterowaniu sił zbrojnych z konstytucją

Dz. U 134/2003 Poz. 1267 – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2003 r. sygn. akt K 35/01 Streszczenie: art. 37 ust. 1 ustawy z 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest niezgodny z art. … czytaj dalej

Niepomierna rozbudowa opini biegłego ponad rzeczywistą potrzebę.

Jeżeli biegły rozbudował niepomiernie opinię ponad rzeczywistą potrzebę, sąd może zmniejszyć żądane przez niego wynagrodzenie. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 7 czerwca 1973 r. I CZ 86/73 OSNCP 1974/4 poz. 74

Niedopuszczalne jest ogólnikowe powołanie się w decyzji na opinię biegłych

Niedopuszczalne jest ogólnikowe powołanie się w decyzji na opinię biegłych, jeżeli ta opinia jest podważana w sposób bardzo szczegółowy. Należy wówczas szczegółowo rozprawić się z zarzutami w uzasadnieniu decyzji. Nie wystarczy tu stwierdzenie, że biegli mają najlepsze rozeznanie co do … czytaj dalej

Koszt wyceny przez biegłego wartości majątku spadkowego

Koszt wyceny przez biegłego wartości majątku spadkowego należy zaliczyć do kosztów postępowania, na takie postanowienie zaś przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 196 § 3 pkt 1 k.p.a.). 1991.11.26 wyrok NSA U SA/Kr 1148/91 ONSA 1992/1/11 w Krakowie

Wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę

W myśl art. 10 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. 1950 r. Nr 49 poz. 445, oraz Dz. U. 1960 r. Nr 38 poz. 229) wysokość … czytaj dalej

Zniesienie współwłasności

Dopuszczalne jest zniesienie współwłasności na mocy orzeczenia sądowego przez ustanowienie odrębnej własności lokali w budynku wielomieszkaniowym, położonym na gruncie gminy, stanowiącym przedmiot współużytkowania wieczystego tej gminy oraz innych osób, które udziały we współużytkowaniu nabyły wraz z udziałami we współwłasności budynku. … czytaj dalej

Przewłaszczenie nieruchomości

Przewłaszczenie nieruchomości na kredytodawcę wraz z zobowiązaniem się jego do przeniesienia własności tej nieruchomości na kredytobiorcę w razie terminowej spłaty kredytu nie narusza art. 157 § 1 w zw. z art. 58 § 1 k.c. i art. 94 k.c. III … czytaj dalej

Prawo pierwokupu

W okresie obowiązywania art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 1995 r. nr 57, poz. 299), w odniesieniu do nieruchomości nierolniczych objętych tym przepisem, gminie przysługiwało prawo … czytaj dalej

Opinia biegłego powinna zawierać uzasadnienie

Opinia biegłego powinna zawierać uzasadnienie, które pozwoliłoby dokonać analizy logiczności i poprawności wniosków bez wkraczania w sferę wiedzy specjalistycznej. Nie może zatem sprowadzać się tylko do zdania biegłego, ale musi przekonywać jako logiczna całość. Biegły winien zatem wskazać i wyjaśnić … czytaj dalej

W razie nieokreślenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub podania wartości nie odpowiadającej wartości rynkowej

W razie nieokreślenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub podania wartości nie odpowiadającej wartości rynkowej organ podatkowy dokona jej ustalenia z uwzględnieniem opinii biegłych (art. 10 ust. 3 ustawy z 1983 r. o opłacie skarbowej). Treść powyższego przepisu implikuje zatem konieczność … czytaj dalej

Strona 20 z 40«...10...1819202122...3040...»