Prawo

Hipoteka przymusowa

Wierzytelność z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne może być zabezpieczona hipoteką przymusową na użytkowaniu wieczystym – postanowienie SN z dnia 20 listopada 2002 r. V CKN 348/01

Wyrok TK – art 3 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP niezgodny z konstytucją

Dz.U. 113/2003 Poz. 944 – wyrok TK z 20 maja 2003 r., sygn. akt K 56/02 Streszczenie: art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w części odnoszącej się do szczegółowych … czytaj dalej

Wysokość kaucji w TBS

Wysokość kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu w domu należącym do towarzystwa budownictwa społecznego ustala się na podstawie przepisu art. 32 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2000 … czytaj dalej

Postępowanie układowe

Przewidziane w art. 4 § 1 pkt 6 Prawa o postępowaniu układowym wyłączenie z postępowania układowego wierzytelności zabezpieczonych hipoteką odnosi się do hipoteki ustanowionej na nieruchomości dłużnika; nie dotyczy natomiast hipoteki obciążającej nieruchomości osób trzecich – uchwała SN z dnia … czytaj dalej

Zamówienia publiczne – termin dla protestu

W razie oddania protestu w polskim urzędzie pocztowym, termin przewidziany w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 664 ze zm.) jest zachowany tylko wtedy, … czytaj dalej

Wysokość odszkodowania

Wysokość roszczenia odszkodowawczego przysługującego właścicielowi lokalu od gminy (art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – Dz.U. nr 71, poz. 733 ze zm.) stanowi … czytaj dalej

Czynność nieważna

Dokonana z naruszeniem zakazu wynikającego z norm prawa publicznego czynność prawna kształtująca stosunki cywilnoprawne – jest nieważna (art. 58 par. 1 k.c.) – wyrok SN z dnia 26 listopada 2002 r., V CKN 1445/00

Hipoteka po upadłości

Zmiana hipoteki kaucyjnej na przymusową zwykłą po ogłoszeniu upadłości dłużnika jest dopuszczalna, jeżeli wskazana we wniosku kwota należności głównej oraz odsetek za opóźnienie nie przekracza najwyższej sumy dotychczasowej hipoteki kaucyjnej – postanowienie SN z dnia 19 lutego 2003 r., V … czytaj dalej

zawężenie kręgu uprawnionych do wstąpienia w najem po śmierci najemcy

Dz.U 119/2003 Poz. 1120 – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2003 r., sygn. akt P 31/02 Streszczenie: zawężenie kręgu osób uprawnionych do wstąpienia w najem po śmierci najemcy jest zgodne z konstytucją. Instytucja wstąpienia w najem jest w … czytaj dalej

Wykluczenie ze spółdzielni

Nie stanowi naruszenia obowiązków statutowych, uzasadniającego wykluczenie członka ze spółdzielni mieszkaniowej, niespłacanie kredytu mieszkaniowego według zasad i w wysokości ustalonych przez spółdzielnię, jeżeli są one sporne. Na spółdzielni spoczywa ciężar wykazania prawidłowości ustalenia żądanej od członka należności – wyrok SN … czytaj dalej