IIIMRRM
DSC03276_2
SONY DSC
DSC03283_1
SONY DSC
DSC03232_1
SONY DSC
DSC03147_1
SONY DSC

Prawo

Czynność nieważna

Dokonana z naruszeniem zakazu wynikającego z norm prawa publicznego czynność prawna kształtująca stosunki cywilnoprawne – jest nieważna (art. 58 par. 1 k.c.) – wyrok SN z dnia 26 listopada 2002 r., V CKN 1445/00

Hipoteka po upadłości

Zmiana hipoteki kaucyjnej na przymusową zwykłą po ogłoszeniu upadłości dłużnika jest dopuszczalna, jeżeli wskazana we wniosku kwota należności głównej oraz odsetek za opóźnienie nie przekracza najwyższej sumy dotychczasowej hipoteki kaucyjnej – postanowienie SN z dnia 19 lutego 2003 r., V … czytaj dalej

zawężenie kręgu uprawnionych do wstąpienia w najem po śmierci najemcy

Dz.U 119/2003 Poz. 1120 – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2003 r., sygn. akt P 31/02 Streszczenie: zawężenie kręgu osób uprawnionych do wstąpienia w najem po śmierci najemcy jest zgodne z konstytucją. Instytucja wstąpienia w najem jest w … czytaj dalej

Wykluczenie ze spółdzielni

Nie stanowi naruszenia obowiązków statutowych, uzasadniającego wykluczenie członka ze spółdzielni mieszkaniowej, niespłacanie kredytu mieszkaniowego według zasad i w wysokości ustalonych przez spółdzielnię, jeżeli są one sporne. Na spółdzielni spoczywa ciężar wykazania prawidłowości ustalenia żądanej od członka należności – wyrok SN … czytaj dalej

Nieruchomość w użytkowaniu wieczystym

W razie oddania przez jednostkę samorządu terytorialnego w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej i sprzedaży usytuowanego na niej budynku, nie wpisanej do rejestru zabytków i położonej na obszarze wpisanego do rejestru zabytków zespołu budowlanego (osiedla) o wartości historycznej oraz (lub) … czytaj dalej

Niepomierna rozbudowa opini biegłego ponad rzeczywistą potrzebę.

Jeżeli biegły rozbudował niepomiernie opinię ponad rzeczywistą potrzebę, sąd może zmniejszyć żądane przez niego wynagrodzenie. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 7 czerwca 1973 r. I CZ 86/73 OSNCP 1974/4 poz. 74

wyrok TK w sprawie niezgodności art 37 ustawy o zakwaterowaniu sił zbrojnych z konstytucją

Dz. U 134/2003 Poz. 1267 – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2003 r. sygn. akt K 35/01 Streszczenie: art. 37 ust. 1 ustawy z 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest niezgodny z art. … czytaj dalej

Niedopuszczalne jest ogólnikowe powołanie się w decyzji na opinię biegłych

Niedopuszczalne jest ogólnikowe powołanie się w decyzji na opinię biegłych, jeżeli ta opinia jest podważana w sposób bardzo szczegółowy. Należy wówczas szczegółowo rozprawić się z zarzutami w uzasadnieniu decyzji. Nie wystarczy tu stwierdzenie, że biegli mają najlepsze rozeznanie co do … czytaj dalej

Koszt wyceny przez biegłego wartości majątku spadkowego

Koszt wyceny przez biegłego wartości majątku spadkowego należy zaliczyć do kosztów postępowania, na takie postanowienie zaś przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 196 § 3 pkt 1 k.p.a.). 1991.11.26 wyrok NSA U SA/Kr 1148/91 ONSA 1992/1/11 w Krakowie

Wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę

W myśl art. 10 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. 1950 r. Nr 49 poz. 445, oraz Dz. U. 1960 r. Nr 38 poz. 229) wysokość … czytaj dalej