Mistrzostwa rowerowe_str_srm_20190402
DSC03276_2
SONY DSC
DSC03283_1
SONY DSC
DSC03232_1
SONY DSC
DSC03147_1
SONY DSC

Prawo

Niedopuszczalne jest ogólnikowe powołanie się w decyzji na opinię biegłych

Niedopuszczalne jest ogólnikowe powołanie się w decyzji na opinię biegłych, jeżeli ta opinia jest podważana w sposób bardzo szczegółowy. Należy wówczas szczegółowo rozprawić się z zarzutami w uzasadnieniu decyzji. Nie wystarczy tu stwierdzenie, że biegli mają najlepsze rozeznanie co do … czytaj dalej

Koszt wyceny przez biegłego wartości majątku spadkowego

Koszt wyceny przez biegłego wartości majątku spadkowego należy zaliczyć do kosztów postępowania, na takie postanowienie zaś przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 196 § 3 pkt 1 k.p.a.). 1991.11.26 wyrok NSA U SA/Kr 1148/91 ONSA 1992/1/11 w Krakowie

Status lokatora

Osoba bliska zmarłego członka spółdzielni mieszkaniowej, wymieniona w przydziale spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jako uprawniona do zamieszkania w tym lokalu, która zajmowała go na podstawie umowy użyczenia zawartej z członkiem spółdzielni, jest lokatorem w rozumieniu art. 2 ust. … czytaj dalej

Zniesienie współwłasności

Dopuszczalne jest zniesienie współwłasności na mocy orzeczenia sądowego przez ustanowienie odrębnej własności lokali w budynku wielomieszkaniowym, położonym na gruncie gminy, stanowiącym przedmiot współużytkowania wieczystego tej gminy oraz innych osób, które udziały we współużytkowaniu nabyły wraz z udziałami we współwłasności budynku. … czytaj dalej

Przewłaszczenie nieruchomości

Przewłaszczenie nieruchomości na kredytodawcę wraz z zobowiązaniem się jego do przeniesienia własności tej nieruchomości na kredytobiorcę w razie terminowej spłaty kredytu nie narusza art. 157 § 1 w zw. z art. 58 § 1 k.c. i art. 94 k.c. III … czytaj dalej

Prawo pierwokupu

W okresie obowiązywania art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 1995 r. nr 57, poz. 299), w odniesieniu do nieruchomości nierolniczych objętych tym przepisem, gminie przysługiwało prawo … czytaj dalej

Opinia biegłego powinna zawierać uzasadnienie

Opinia biegłego powinna zawierać uzasadnienie, które pozwoliłoby dokonać analizy logiczności i poprawności wniosków bez wkraczania w sferę wiedzy specjalistycznej. Nie może zatem sprowadzać się tylko do zdania biegłego, ale musi przekonywać jako logiczna całość. Biegły winien zatem wskazać i wyjaśnić … czytaj dalej

W razie nieokreślenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub podania wartości nie odpowiadającej wartości rynkowej

W razie nieokreślenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub podania wartości nie odpowiadającej wartości rynkowej organ podatkowy dokona jej ustalenia z uwzględnieniem opinii biegłych (art. 10 ust. 3 ustawy z 1983 r. o opłacie skarbowej). Treść powyższego przepisu implikuje zatem konieczność … czytaj dalej

Do kosztów przeprowadzenia w postępowaniu sądowym dowodu z opinii biegłego będącego jednostką organizacyjną

Do kosztów przeprowadzenia w postępowaniu sądowym dowodu z opinii biegłego będącego jednostką organizacyjną określoną w § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr … czytaj dalej

Zwrot wkładu mieszkaniowego

Wkład mieszkaniowy zwracany po wystąpieniu ze spółdzielni osobie, która nie otrzymała przydziału lokalu, nie może być waloryzowany na podstawie art. 3581 par. 3 k.c., jeżeli osoba ta miała możliwość przeniesienia sumy wkładu z konta spółdzielni na oszczędnościową książeczkę mieszkaniową objętą … czytaj dalej

Strona 20 z 40«...10...1819202122...3040...»