Prawo

Wyrok TK – wypowiedzenie stosunku najmu

Dz.U. 83/2003 poz. 773 – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29 kwietnia 2003 r., sygn. akt SK 24/02 Streszczenie: przepis art. 673 par. 3 kodeksu cywilnego, dopuszczający wypowiedzenie stosunku najmu zawartego na czas oznaczony tylko w wypadkach szczegółowo określonych przez strony … czytaj dalej

Hipoteka przymusowa

Wierzytelność z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne może być zabezpieczona hipoteką przymusową na użytkowaniu wieczystym – postanowienie SN z dnia 20 listopada 2002 r. V CKN 348/01

Wyrok TK – art 3 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP niezgodny z konstytucją

Dz.U. 113/2003 Poz. 944 – wyrok TK z 20 maja 2003 r., sygn. akt K 56/02 Streszczenie: art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w części odnoszącej się do szczegółowych … czytaj dalej

Wysokość kaucji w TBS

Wysokość kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu w domu należącym do towarzystwa budownictwa społecznego ustala się na podstawie przepisu art. 32 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2000 … czytaj dalej

Postępowanie układowe

Przewidziane w art. 4 § 1 pkt 6 Prawa o postępowaniu układowym wyłączenie z postępowania układowego wierzytelności zabezpieczonych hipoteką odnosi się do hipoteki ustanowionej na nieruchomości dłużnika; nie dotyczy natomiast hipoteki obciążającej nieruchomości osób trzecich – uchwała SN z dnia … czytaj dalej

Zamówienia publiczne – termin dla protestu

W razie oddania protestu w polskim urzędzie pocztowym, termin przewidziany w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 664 ze zm.) jest zachowany tylko wtedy, … czytaj dalej

Wysokość odszkodowania

Wysokość roszczenia odszkodowawczego przysługującego właścicielowi lokalu od gminy (art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – Dz.U. nr 71, poz. 733 ze zm.) stanowi … czytaj dalej

Udział we własności gruntu

Dopuszczalne jest wystąpienie przez jednego małżonka w czasie trwania wspólności ustawowej z żądaniem przeniesienia na jego rzecz – na podstawie art. 231 § 1 k.c. – udziału we własności gruntu, stanowiącego majątek odrębny drugiego małżonka, zabudowanego budynkiem mieszkalnym przed zawarciem … czytaj dalej

Nieruchomość w użytkowaniu wieczystym

W razie oddania przez jednostkę samorządu terytorialnego w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej i sprzedaży usytuowanego na niej budynku, nie wpisanej do rejestru zabytków i położonej na obszarze wpisanego do rejestru zabytków zespołu budowlanego (osiedla) o wartości historycznej oraz (lub) … czytaj dalej

Czynność nieważna

Dokonana z naruszeniem zakazu wynikającego z norm prawa publicznego czynność prawna kształtująca stosunki cywilnoprawne – jest nieważna (art. 58 par. 1 k.c.) – wyrok SN z dnia 26 listopada 2002 r., V CKN 1445/00