IIIMRRM
DSC03276_2
SONY DSC
DSC03283_1
SONY DSC
DSC03232_1
SONY DSC
DSC03147_1
SONY DSC

Prawo

ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

Dz.U. nr 200/2002, poz. 1682

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie autostrad płatnych.

Dz. U. 121/2002 poz. 1034

Opłaty skarbowe od wniosków o udostępnianie danych dotyczących aktów notarialnych rzeczoznawcom majątkowym w celu szacowania nieruchomości.

Zarząd Federacji przekazuje oficjalne stanowisko Ministerstwa Finansów sprawie nie pobierania opłaty skarbowej od wniosków o udostępnienie danych dotyczących aktów notarialnych rzeczoznawcom majątkowym w celu szacowania nieruchomości. Zarząd Federacji zwraca uwagę, że stanowisko to zostało opublikowane w Biuletynie Skarbowym Ministerstwa Finansów … czytaj dalej

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 r Nr 75 poz. 690 weszło w życie 16.12.2002

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r.

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych Dz. U. z 2002 r Nr 12, poz. 16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych

Dz. U. Nr 156, poz. 1817

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych

Dz. U. Nr 143, poz. 1614

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez huty gruntów będących własnością Skarbu Państwa

Dz. U. z dnia 21 grudnia 2001 r. Nr 148, poz. 1646

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie dokumentów, jakich zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków, uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

Dz. U. Nr 133, poz. 1484