Aktualności

KALENDARZ PRAWNY – styczeń 2016 r.

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2015 r. poz. 2117).  Weszło w życie z dniem 15 grudnia 2015 r.
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z dnia 15 grudnia 2015 r. poz. 2121). Weszło  w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.  
 3. Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów rejestrów zawierających dane dotyczące realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2015 r. poz. 2133). Weszło w życie z dniem 17 grudnia 2015 r.
 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2015 r. poz. 2135).
 5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2015 r. poz. 2143).
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015 r. poz. 2163). Weszło  w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.  
 7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015 r. poz. 2164).
 8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015 r. poz. 2167).
 9. Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2015 r. poz. 2179). Weszła w życie z dniem 31 grudnia 2015 r.
 10. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. z dnia 24 grudnia 2015 r. poz. 2186). Weszło  w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.  
 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazwy obiektu fizjograficznego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2015 r. poz. 2277). Weszło  w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.  
 12. Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2015 r. poz. 2295). Weszła w życie z dniem 31 grudnia 2015 r.
 13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2015 r. poz. 2332). Weszło  w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.  
 14. Zarządzenie nr 151 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa (M. P. z dnia 30 grudnia 2015 r. poz. 1303). Weszło w życie z dniem 31 grudnia 2015 r.
 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2015 r. poz. 2342).  Weszło  w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.  
 16. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania niektórych czynności w zakresie interpretacji indywidualnych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2015 r. poz. 2351). Weszło  w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.  
 17. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2015 r. poz. 2365). Weszła w życie z dniem 31 grudnia 2015 r.
 18. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z dnia 4 stycznia 2016 r. poz. 3).
 19. Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2016 r. poz. 8). Weszła  w życie z dniem 6 stycznia 2016 r.  
 20. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r. poz. 21).
 21. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r. poz. 23).
 22. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2016 r. poz. 52).

Źródło: PFSRM