IIIMRRM
DSC03276_2
SONY DSC
DSC03283_1
SONY DSC
DSC03232_1
SONY DSC
DSC03147_1
SONY DSC

Prawo

ustawa z dnia 11 września 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz. U. 180/2003 poz. 1759 Weszła w życie 7 listopada 2003 r.

ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

(Dz. U. 165/2003 poz. 1591) Weszła w życie: 20 października 2003 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg o znaczeniu obronnym

Dz. U. 174/2003 poz. 1683 Weszło w życie: 22 października 2003 r. Streszczenie: nowelizacja rozporządzenia rozszerza sieć autostrad i dróg ekspresowych. Ustala sieć autostrad i dróg ekspresowych o łącznej długości 7200 km, w tym około 2000 km autostrad.

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dz. U. 164 poz. 1587 Weszło w życie: 27 września 2003 r.

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy

Dz. U. 164/2003 poz Poz. 1589

obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Dz.U.119/2003 Poz. 1116

obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych

Dz.U.99/2003, poz. 919

ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r.

o kształtowaniu ustroju rolnego Dz.U. nr 64, poz. 592) weszła w życie 16 lipca 2003

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dz.U. 80/2003 poz. 717 Wchodzi w życie 11 lipca 2003

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy

Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw Wejdzie w życie: 11 lipca 2003 r. (art. 1 pkt 50 – w części dotyczącej obowiązku przeprowadzania kontroli wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r) Dz.U. 80/2003 Poz. 718