Prawo

ustawa z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej

DZ.U. 199/2003 poz. 1937 Streszczenie: nowelizacja przewiduje wprowadzenie rad nadzorczych w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Dz. U. 178/2003 poz. 1749

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów

Weszło w życie 25 października 2003 r. Dz. U. 176/2003 poz. 1721

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Dz. U. 175/2003 poz. 1704 Weszło w życie 16 października 2003 r.

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę

Weszło w życie: po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, tj. 4 października 2003 r. (Dz. U. 168/2003 poz. 1641)

ustawa z dnia 11 września 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz. U. 180/2003 poz. 1759 Weszła w życie 7 listopada 2003 r.

ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

(Dz. U. 165/2003 poz. 1591) Weszła w życie: 20 października 2003 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dz. U. 164 poz. 1587 Weszło w życie: 27 września 2003 r.

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy

Dz. U. 164/2003 poz Poz. 1589

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg o znaczeniu obronnym

Dz. U. 174/2003 poz. 1683 Weszło w życie: 22 października 2003 r. Streszczenie: nowelizacja rozporządzenia rozszerza sieć autostrad i dróg ekspresowych. Ustala sieć autostrad i dróg ekspresowych o łącznej długości 7200 km, w tym około 2000 km autostrad.