IIIMRRM
DSC03276_2
SONY DSC
DSC03283_1
SONY DSC
DSC03232_1
SONY DSC
DSC03147_1
SONY DSC

Prawo

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego

Dz. U. 37/2004 poz. 333 Wejście w życie 24 marca 2004 r.

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Dz. U. 19/2004 poz. 177 Wejdzie w życie: 2 marca 2004 r., z wyjątkami, reszta 1 maja 2004 r. Streszczenie: ustawa dostosowuje polskie przepisy do prawa UE i znosi preferencje krajowe, co oznacza równe traktowanie firm polskich i unijnych na … czytaj dalej

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego

Dz.U. 18/2004 poz. 172 weszło w życie 8 marca 2004 r. Streszczenie: rozporządzenie reguluje m.in. sposób ustalania wartości szacunkowej zamówienia na roboty budowlane, wynikającą z kosztorysu inwestorskiego. Podstawą do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego jest m.in. dokumentacja projektowa zawierająca przedmiar robót, specyfikację … czytaj dalej

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury

Dz. U. 232/2003 poz. 2322 Weszło w życie: z dniem 1 stycznia 2004 r.

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego

Dz. U. 228/2003 poz. 2265

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu obliczania wartości zamówienia publicznego

Dz. U. 229/2003 poz. 2281 Weszło w życie: 15 stycznia 2004 r. Streszczenie: regulacja zawarta w rozporządzeniu uwzględnia zasadę, że obliczanie wartości zamówienia następuje odrębnie dla każdego zamówienia. Wyjątkiem będzie udzielanie zamówień wspólnych, czyli prowadzonych w imieniu kilku jednostek administracji … czytaj dalej

ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze

Dz. U. 222/2003 poz. 2219, weszło w życie: z dniem 1 stycznia 2004 r. Streszczenie: nowela przewiduje, że funkcję Głównego Geologa Kraju może pełnić osoba będąca sekretarzem lub podsekretarzem stanu.

ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne

Dz. U. 228/2003 poz. 2259 Weszła w życie: z dniem 30 grudnia 2003 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontu i rozbiórki obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołów

Dz. U. 215/2003 poz. 2115 Weszło w życie: z dniem ogłoszenia, tj. 16 grudnia 2003 r.

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

Dz. U. 208/2003 poz. 2025