Prawo

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu obliczania wartości zamówienia publicznego

Dz. U. 229/2003 poz. 2281 Weszło w życie: 15 stycznia 2004 r. Streszczenie: regulacja zawarta w rozporządzeniu uwzględnia zasadę, że obliczanie wartości zamówienia następuje odrębnie dla każdego zamówienia. Wyjątkiem będzie udzielanie zamówień wspólnych, czyli prowadzonych w imieniu kilku jednostek administracji … czytaj dalej

ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze

Dz. U. 222/2003 poz. 2219, weszło w życie: z dniem 1 stycznia 2004 r. Streszczenie: nowela przewiduje, że funkcję Głównego Geologa Kraju może pełnić osoba będąca sekretarzem lub podsekretarzem stanu.

ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne

Dz. U. 228/2003 poz. 2259 Weszła w życie: z dniem 30 grudnia 2003 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontu i rozbiórki obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołów

Dz. U. 215/2003 poz. 2115 Weszło w życie: z dniem ogłoszenia, tj. 16 grudnia 2003 r.

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

Dz. U. 208/2003 poz. 2025

ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz. U. 141/2004 poz. 1492 Wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 22 września 2004 r.

rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne

Dz. U. 205/2003 poz. 1991

obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane

Dz. U. 207/2003 poz. 2016

ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie innych ustaw

Dz. U. 200/2003 poz. 1953 Streszczenie: ustawa stanowi podstawę do wprowadzania uchwałami rad gmin opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych (przepisy te weszły w życie z dniem ogłoszenia); ponadto wprowadza nowe uregulowania m.in. w zakresie waloryzacji opłat i … czytaj dalej

informacje o najnowszych przepisach podatkowych znajdują się na stronie ministerstwa finansów