Aktualności

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu obliczania wartości zamówienia publicznego

Dz. U. 229/2003 poz. 2281

Weszło w życie: 15 stycznia 2004 r.

Streszczenie: regulacja zawarta w rozporządzeniu uwzględnia zasadę, że obliczanie wartości zamówienia następuje odrębnie dla każdego zamówienia. Wyjątkiem będzie udzielanie zamówień wspólnych, czyli prowadzonych w imieniu kilku jednostek administracji rządowej lub komunalnych oraz postępowań z ofertami częściowymi, czyli, w których w ramach jednego postępowania przedmiot zamówienia podzielono na odrębne części