IIIMRRM
DSC03276_2
SONY DSC
DSC03283_1
SONY DSC
DSC03232_1
SONY DSC
DSC03147_1
SONY DSC

Prawo

Wykup mieszkań zakładowych

Do określenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, nabywanego przez pracownika (byłego pracownika) Lasów Państwowych (art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach – t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 56, poz. 679 ze zm.) ma zastosowanie … czytaj dalej

zakaz zwolnień od opłat sądowych w sprawach wieczystoksięgowych

Streszczenie: art. 6261 par. 4 kodeksu postępowania cywilnego, który wprowadzał bezwzględny zakaz zwolnień od opłat sądowych w sprawach wieczystoksięgowych, gdy prawo ujawnione w księdze nabyte zostało w sposób inny niż przez czynność notarialną (np. przez dziedziczenie, uwłaszczenie, zniesienie współwłasności czy … czytaj dalej

Mienie zabużańskie

Uchwała SN z 5 sierpnia 2004 r., III CZP 39/04. Po wejściu w życie ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza … czytaj dalej

Umowa deweloperska

wyrok SN z 9 lipca 2003 r., IV CKN 305/01 Tak zwana umowa deweloperska, na podstawie której zamawiający jest zobowiązany do zapłaty całej należności za wybudowanie lokalu, ustanowienie jego odrębnej własności i przeniesienie jej na zamawiającego, nie jest umową przedwstępną … czytaj dalej

Użytkowanie wieczyste

wyrok SN z 16 maja 2003 r., IV CKN 103/01 Zmiana celu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, będącego podstawą udzielenia bonifikaty opłaty rocznej, jest – zgodnie z art. 73 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce … czytaj dalej

Gmina czy Skarb Państwa – odszkodowania

Gmina, a nie Skarb Państwa jest biernie legitymowana w procesie o naprawienie szkody wynikłej wskutek wydania przed dniem 27 maja 1990 r. ostatecznej decyzji administracyjnej, jeżeli stwierdzenie jej nieważności lub stwierdzenie, że wydana została z naruszeniem prawa nastąpiło po tej … czytaj dalej

Wpis przy lokalu spółdzielczym

Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, nabytego na podstawie umowy od członka spółdzielni, pobiera się wpis w wysokości określonej w § 31 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. … czytaj dalej

Obdarowany jako członek spółdzielni

Złożenie przez obdarowanego deklaracji o przyjęciu w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej nie należy do wykonania darowizny (art. 896 k.c.) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego – uchwała SN z 24 czerwca 2004 r., III CZP 30/04

Umowa najmu

W sytuacji gdy umowa najmu lokalu łącząca powiat z gminą została zawarta w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych podnajemcy, z którym umowę podnajmu zawarła gmina, skuteczność wypowiedzenia umowy najmu przez powiat należy oceniać z uwzględnieniem interesów podnajemcy jako lokatora w rozumieniu … czytaj dalej

Zalane grunty

Grunt, który znalazł się pod sztucznym zbiornikiem wodnym utworzonym na skutek spiętrzenia wody rzecznej w okresie przed wejściem w życie ustawy z dnia 30 maja 1962 r. – Prawo wodne (Dz.U. nr 34, poz. 158 ze zm.), stał się własnością … czytaj dalej