Mistrzostwa rowerowe_str_srm_20190402
DSC03276_2
SONY DSC
DSC03283_1
SONY DSC
DSC03232_1
SONY DSC
DSC03147_1
SONY DSC

Prawo

Umowa najmu

W sytuacji gdy umowa najmu lokalu łącząca powiat z gminą została zawarta w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych podnajemcy, z którym umowę podnajmu zawarła gmina, skuteczność wypowiedzenia umowy najmu przez powiat należy oceniać z uwzględnieniem interesów podnajemcy jako lokatora w rozumieniu … czytaj dalej

Zalane grunty

Grunt, który znalazł się pod sztucznym zbiornikiem wodnym utworzonym na skutek spiętrzenia wody rzecznej w okresie przed wejściem w życie ustawy z dnia 30 maja 1962 r. – Prawo wodne (Dz.U. nr 34, poz. 158 ze zm.), stał się własnością … czytaj dalej

Wpis do księgi

Od wniosku o wpis do księgi wieczystej prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku na rzecz wspólników spółki cywilnej, w sytuacji gdy wspólnicy ci wnieśli tytułem wkładu do spółki swoje udziały w prawie użytkowania wieczystego i własności budynku, pobiera się … czytaj dalej

Opłata za użytkowanie

Obniżenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego o 50% ustalone w umowie o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, zawartej w czasie obowiązywania ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz.U. nr 32, poz. … czytaj dalej

Obniżenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Obniżenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego o 50 % ustalone w umowie o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, zawartej w czasie obowiązywania ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz.U. Nr 32, … czytaj dalej

wpis w księdze wieczystej własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego

Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, nabytego na podstawie umowy od członka spółdzielni, pobiera się wpis w wysokości określonej w § 31 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. … czytaj dalej

darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Złożenie przez obdarowanego deklaracji o przyjęciu w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej nie należy do wykonania darowizny (art. 896 k.c.) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Uchwała z 24 czerwca 2004 r. (sygn. III CZP 30/04).

odszkodowania za grunty wywłaszczone na rzecz dróg publicznych

Trybunał uznał, że tryb wypłacania odszkodowania za grunty wywłaszczone na rzecz dróg publicznych (określony w art. 73 ust. 4 Przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną) nie narusza konstytucyjnie chronionych praw obywateli. TK stwierdził, że odejście od pełnej ekwiwalentności odszkodowania było … czytaj dalej

Zalanie nieruchomości

Roszczenie o naprawienie szkody spowodowanej zalewaniem nieruchomości na skutek zmiany stanu wody – poza przypadkami, o których mowa w art. 16 ust. 3 i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. nr … czytaj dalej

Samobójstwo a testament

Testament ustny sporządzony w warunkach zamiaru samobójczego nie może być uznany za sporządzony w okolicznościach uzasadniających obawę rychłej śmierci – postanowienie SN z dnia 20 listopada 2003 r., III CK 7/02

Strona 10 z 40«...89101112...203040...»