Mistrzostwa rowerowe_str_srm_20190402
DSC03276_2
SONY DSC
DSC03283_1
SONY DSC
DSC03232_1
SONY DSC
DSC03147_1
SONY DSC

Prawo

Wpis do księgi

Od wniosku o wpis do księgi wieczystej prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku na rzecz wspólników spółki cywilnej, w sytuacji gdy wspólnicy ci wnieśli tytułem wkładu do spółki swoje udziały w prawie użytkowania wieczystego i własności budynku, pobiera się … czytaj dalej

darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Złożenie przez obdarowanego deklaracji o przyjęciu w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej nie należy do wykonania darowizny (art. 896 k.c.) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Uchwała z 24 czerwca 2004 r. (sygn. III CZP 30/04).

odszkodowania za grunty wywłaszczone na rzecz dróg publicznych

Trybunał uznał, że tryb wypłacania odszkodowania za grunty wywłaszczone na rzecz dróg publicznych (określony w art. 73 ust. 4 Przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną) nie narusza konstytucyjnie chronionych praw obywateli. TK stwierdził, że odejście od pełnej ekwiwalentności odszkodowania było … czytaj dalej

Zalanie nieruchomości

Roszczenie o naprawienie szkody spowodowanej zalewaniem nieruchomości na skutek zmiany stanu wody – poza przypadkami, o których mowa w art. 16 ust. 3 i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. nr … czytaj dalej

Opłata za użytkowanie

Obniżenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego o 50% ustalone w umowie o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, zawartej w czasie obowiązywania ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz.U. nr 32, poz. … czytaj dalej

Obniżenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Obniżenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego o 50 % ustalone w umowie o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, zawartej w czasie obowiązywania ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz.U. Nr 32, … czytaj dalej

wpis w księdze wieczystej własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego

Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, nabytego na podstawie umowy od członka spółdzielni, pobiera się wpis w wysokości określonej w § 31 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. … czytaj dalej

Samobójstwo a testament

Testament ustny sporządzony w warunkach zamiaru samobójczego nie może być uznany za sporządzony w okolicznościach uzasadniających obawę rychłej śmierci – postanowienie SN z dnia 20 listopada 2003 r., III CK 7/02

Zbycie nieruchomości

Zbycie nieruchomości przez dłużnika po złożeniu wniosku o wpis o wszczęciu egzekucji nie jest przeszkodą do dokonania wpisu w księdze wieczystej – uchwała SN z dnia 2 kwietnia 2004 r., III CZP 12/04

Wygaśnięcie użytkowania wieczystego

Użytkowanie wieczyste gruntu ustanowione na rzecz przedsiębiorstwa państwowego podlegającego ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 171, poz. 1397 ze zm.) wygasa z mocy prawa w dacie rozwiązania przez Skarb … czytaj dalej

Strona 10 z 40«...89101112...203040...»