Aktualności

XXIX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych

Zarząd SRM we Wrocławiu pragnie poinformować, że nasze Stowarzyszenie, pod patronatem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, będzie organizatorem XXIX Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych„BIEGŁY RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY – POTENCJAŁ ZAWODU I FUNKCJI”. Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 września 2022 r. w hotelu Novotel przy ul. Powstańców Śląskich.

Po blisko 25 latach funkcjonowania ustawy o gospodarce nieruchomościami dostrzegamy pilną potrzebę pogłębionej, merytorycznej dyskusji nad rolą biegłego w dowodzeniu wartości nieruchomości i stanem dzisiejszego rzeczoznawstwa majątkowego. U progu tej dyskusji jako jedno z wielu, stawiamy pytanie: czy obowiązujące uwarunkowania prawne oferują instrumenty umożliwiające obiektywne i sprawne rozstrzyganie sporów o wartość nieruchomości? Żywimy nadzieję, że podczas Konferencji wspólnie wypracujemy rozwiązania oraz propozycje kluczowych zmian w prawie, stanowiące odpowiedź na aktualne oczekiwania w stosunku do opinii biegłych z zakresu szacowania nieruchomości i samego zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

 

Już dziś serdecznie zapraszamy osoby reprezentujące świat nauki i praktyki powiązany z tematyką wyceny nieruchomości i rzeczoznawstwa majątkowego do aktywnego uczestnictwa w Konferencji.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Jerzy Wiczkowski – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego;
 • Wiesław Majcher – Członek Honorowy;
 • Ksemena Chrystowicz;
 • Dagmara Kruzel-Lisek;
 • Emilia Małańczuk;
 • Dariusz Maślanka;
 • Anna Nowel-Śmigaj;
 • Tomasz Pajorski;
 • Marek Parlewicz;
 • Wojciech Wiczkowski.

 

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

 • mgr Monika Drobyszewska – przewodnicząca Rady Programowej;
 • prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak;
 • prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek;
 • dr hab. inż. Monika Podwórna, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Maria Hełdak, prof. uczelni;
 • dr inż. Piotr Cegielski;
 • dr inż. arch. Anna Nowel-Śmigaj;
 • dr inż. Michał Dudek;
 • dr inż. Jerzy Wiczkowski;
 • mgr inż. arch. Jerzy Adamiczka;
 • mgr Leszek Saleta.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd SRM we Wrocławiu


Oficjalna strona XXIX Konferencji
konferencja.srm.wroclaw.pl

 

Kalendarz Prawny – styczeń 2021 r.

KALENDARZ PRAWNY – styczeń 2021 r.

 

 1. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 4 stycznia 2021 r. poz. 11).

Weszła w życie z dniem 19 stycznia 2021 r., z wyjątkiem:

1) art. 6 pkt 1 i 3, pkt 4 lit. e i f, pkt 14 lit. b i c, pkt 15 lit. a, pkt 17 i 21, art. 11 pkt 4 lit. c i pkt 7 lit. b w zakresie dodawanego ust. 1e oraz pkt 8, art. 16, art. 20 pkt 5, art. 24, art. 48 i art. 49, które weszły w życie z dniem 5 stycznia 2021 r.;

2) art. 6 pkt 4 lit. a i d, pkt 5–7, pkt 9 lit. c i d, pkt 13, pkt 14 lit. a i d, pkt 15 lit. b i c, pkt 16, 18, 22 i 23 oraz art. 25, które weszły w życie z dniem 4 lutego 2021 r.;

3) art. 14 pkt 1–3, pkt 4 lit. a i b, pkt 6, 7, 9–13 i 15–22 oraz art. 41–44, które wejdą w życie z dniem 5 marca 2021 r.;

4) art. 6 pkt 2, 8, pkt 9 lit. a i b, pkt 10–12, 19 i 20, art. 7 pkt 13, art. 11 pkt 1–3, pkt 4 lit. a i b, pkt 5, 6 i pkt 7 lit. a, lit. b w zakresie dodawanych ust. 1b–1d oraz lit. c–h, pkt 9–11, art. 12 oraz art. 14 pkt 14, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.;

5) art. 7 pkt 17, art. 26 ust. 1 i art. 29, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;

6) art. 8 pkt 2 w zakresie dotyczącym art. 3e ust. 2 i 3 oraz art. 35, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 8 stycznia 2021 r. poz. 38).

 

 1. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 11 stycznia 2021 r. poz. 54).

Wejdzie w życie z dniem 13 marca 2021 r., z wyjątkiem art. 2, art. 4, art. 18 i art. 19, które weszły w życie z dniem 26 stycznia 2021 r.

 

 1. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2020 r. z podziałem na województwa (M. P. z 12 stycznia 2021 r. poz. 24).

 

 1. Obwieszczenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 14 stycznia 2021 r. poz. 81).

 

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2020 r. (M. P. z 18 stycznia 2021 r. poz. 53).

 

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r. (M. P. z 19 stycznia 2021 r. poz. 58).

 

 1. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2020 r. (M. P. z 19 stycznia 2021 r. poz. 60).

 

 1. Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych (Dz. Urzędowy MRPiT z 19 stycznia 2021 r. poz. 4).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 21 stycznia 2021 r. poz. 137).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 22 stycznia 2021 r. poz. 146).

 

 1. Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 25 stycznia 2021 r. poz. 159).

Weszła w życie z dniem 26 stycznia 2021 r., z wyjątkiem:

1) art. 30, który wszedł w życie z dniem 26 stycznia 2021 r., z mocą od dnia 1 października 2020 r.;

2) art. 12 pkt 1 i art. 13 pkt 1 i 2, które weszły w życie z dniem 26 stycznia 2021 r., z mocą od dnia 27 grudnia 2020 r.;

3) art. 1 pkt 22–24, pkt 25 w zakresie art. 15zzzzl5 i pkt 27 oraz art. 9, art. 14, art. 21, art. 28 i art. 31, które weszły w życie z dniem 26 stycznia 2021 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.;

4) art. 5, art. 8, art. 11, art. 16 oraz art. 36, które weszły w życie z dniem 9 lutego 2021 r. ;

5) art. 19, który wejdzie w życie z dniem 1 marca 2021 r.

 

      

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 26 stycznia 2021 r. poz. 162).

 

 1. Ustawa budżetowa na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz. U. z 29 stycznia 2021 r. poz. 190).

Weszła w życie z dniem 30 stycznia 2021 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.

 

 1. Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych (M. P. z 29 stycznia 2021 r. poz. 121).