Aktualności

Kalendarz Prawny – styczeń 2021 r.

KALENDARZ PRAWNY – styczeń 2021 r.

 

 1. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 4 stycznia 2021 r. poz. 11).

Weszła w życie z dniem 19 stycznia 2021 r., z wyjątkiem:

1) art. 6 pkt 1 i 3, pkt 4 lit. e i f, pkt 14 lit. b i c, pkt 15 lit. a, pkt 17 i 21, art. 11 pkt 4 lit. c i pkt 7 lit. b w zakresie dodawanego ust. 1e oraz pkt 8, art. 16, art. 20 pkt 5, art. 24, art. 48 i art. 49, które weszły w życie z dniem 5 stycznia 2021 r.;

2) art. 6 pkt 4 lit. a i d, pkt 5–7, pkt 9 lit. c i d, pkt 13, pkt 14 lit. a i d, pkt 15 lit. b i c, pkt 16, 18, 22 i 23 oraz art. 25, które weszły w życie z dniem 4 lutego 2021 r.;

3) art. 14 pkt 1–3, pkt 4 lit. a i b, pkt 6, 7, 9–13 i 15–22 oraz art. 41–44, które wejdą w życie z dniem 5 marca 2021 r.;

4) art. 6 pkt 2, 8, pkt 9 lit. a i b, pkt 10–12, 19 i 20, art. 7 pkt 13, art. 11 pkt 1–3, pkt 4 lit. a i b, pkt 5, 6 i pkt 7 lit. a, lit. b w zakresie dodawanych ust. 1b–1d oraz lit. c–h, pkt 9–11, art. 12 oraz art. 14 pkt 14, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.;

5) art. 7 pkt 17, art. 26 ust. 1 i art. 29, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;

6) art. 8 pkt 2 w zakresie dotyczącym art. 3e ust. 2 i 3 oraz art. 35, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 8 stycznia 2021 r. poz. 38).

 

 1. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 11 stycznia 2021 r. poz. 54).

Wejdzie w życie z dniem 13 marca 2021 r., z wyjątkiem art. 2, art. 4, art. 18 i art. 19, które weszły w życie z dniem 26 stycznia 2021 r.

 

 1. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2020 r. z podziałem na województwa (M. P. z 12 stycznia 2021 r. poz. 24).

 

 1. Obwieszczenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 14 stycznia 2021 r. poz. 81).

 

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2020 r. (M. P. z 18 stycznia 2021 r. poz. 53).

 

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r. (M. P. z 19 stycznia 2021 r. poz. 58).

 

 1. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2020 r. (M. P. z 19 stycznia 2021 r. poz. 60).

 

 1. Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych (Dz. Urzędowy MRPiT z 19 stycznia 2021 r. poz. 4).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 21 stycznia 2021 r. poz. 137).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 22 stycznia 2021 r. poz. 146).

 

 1. Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 25 stycznia 2021 r. poz. 159).

Weszła w życie z dniem 26 stycznia 2021 r., z wyjątkiem:

1) art. 30, który wszedł w życie z dniem 26 stycznia 2021 r., z mocą od dnia 1 października 2020 r.;

2) art. 12 pkt 1 i art. 13 pkt 1 i 2, które weszły w życie z dniem 26 stycznia 2021 r., z mocą od dnia 27 grudnia 2020 r.;

3) art. 1 pkt 22–24, pkt 25 w zakresie art. 15zzzzl5 i pkt 27 oraz art. 9, art. 14, art. 21, art. 28 i art. 31, które weszły w życie z dniem 26 stycznia 2021 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.;

4) art. 5, art. 8, art. 11, art. 16 oraz art. 36, które weszły w życie z dniem 9 lutego 2021 r. ;

5) art. 19, który wejdzie w życie z dniem 1 marca 2021 r.

 

      

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 26 stycznia 2021 r. poz. 162).

 

 1. Ustawa budżetowa na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz. U. z 29 stycznia 2021 r. poz. 190).

Weszła w życie z dniem 30 stycznia 2021 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.

 

 1. Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych (M. P. z 29 stycznia 2021 r. poz. 121).