IIIMRRM
DSC03276_2
SONY DSC
DSC03283_1
SONY DSC
DSC03232_1
SONY DSC
DSC03147_1
SONY DSC

Prawo

ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

Dz.U. nr 42/2003 poz. 363 z wyjątkiem przepisów art. 24 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. 11 marca 2003 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2003 r.

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Dz. U. 32/2003 poz. 270 Weszło w życie: z dniem ogłoszenia, tj. 26 lutego 2003 r., z mocą od 16 grudnia 2002 r.

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy

Dz.U. nr 7, poz. 80 weszło w życie 7 lutego 2003

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach i prawach majątkowych mogących być przedmiotem hipoteki przymusowej

Dz.U. 240/2002 poz. 2064

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami

Dz. U. 239/2002 poz. 2036 (Weszło w życie: z dniem 1 stycznia 2003 r.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie upoważnienia organów i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

Dz.U. 237/2002 poz. 2007 weszło w życie 30 stycznia 2003

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną

Dz.U. nr 16, poz. 149 weszło w zycie 19 lutego 2003

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego

Dz. U. Nr 230, poz. 1924

Poz. 1592 – rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego

Dz. U. 189/2002 poz. 1592 Streszczenie: z zasobów Lasów Państwowych będą mogły być sprzedawane lokale i grunty z budynkami mieszkalnymi w budowie, jeżeli ich sprzedaż spowoduje powstanie enklawy wśród gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe – dotychczas taka możliwość nie istniała; … czytaj dalej

ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

Dz.U. nr 200/2002, poz. 1682