Prawo

obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Dz.U.119/2003 Poz. 1116

obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych

Dz.U.99/2003, poz. 919

ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r.

o kształtowaniu ustroju rolnego Dz.U. nr 64, poz. 592) weszła w życie 16 lipca 2003

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dz.U. 80/2003 poz. 717 Wchodzi w życie 11 lipca 2003

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy

Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw Wejdzie w życie: 11 lipca 2003 r. (art. 1 pkt 50 – w części dotyczącej obowiązku przeprowadzania kontroli wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r) Dz.U. 80/2003 Poz. 718

ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

Dz.U. nr 42/2003 poz. 363 z wyjątkiem przepisów art. 24 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. 11 marca 2003 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2003 r.

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Dz. U. 32/2003 poz. 270 Weszło w życie: z dniem ogłoszenia, tj. 26 lutego 2003 r., z mocą od 16 grudnia 2002 r.

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy

Dz.U. nr 7, poz. 80 weszło w życie 7 lutego 2003

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach i prawach majątkowych mogących być przedmiotem hipoteki przymusowej

Dz.U. 240/2002 poz. 2064

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami

Dz. U. 239/2002 poz. 2036 (Weszło w życie: z dniem 1 stycznia 2003 r.)