Aktualności

KALENDARZ PRAWNY – luty 2016 r.

 1. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z dnia 14 stycznia 2016 r. poz. 64). Weszła w życie z dniem 15 stycznia 2016 r., z wyjątkiem: 1) art. 7 i 85, które wejdą w życie z dniem 16 kwietnia 2016 r.; v2) art. 10, 21, 60, art. 83 ust. 4 i art. 110, które wejdą w życie z dniem 16 lipca 2016 r.
 2. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2016 r. poz. 65). Weszła w życie z dniem 18 stycznia 2016 r.
 3. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2015 r. z podziałem na województwa (M. P. z dnia 15 stycznia 2016 r. poz. 53).
 4. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2016 r. poz. 71).
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z dnia 19 stycznia 2016 r. poz. 85). Weszło w życie z dniem 3 lutego 2016 r.
 6. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2015 r. (M. P. z dnia 20 stycznia 2016 r. poz. 66).
 7. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2015 r. (M. P. z dnia 21 stycznia 2016 r. poz. 71).
 8. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2015 r. (M. P. z dnia 21 stycznia 2016 r. poz. 73).
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2016 r. poz. 118). Weszło w życie z dniem 27 stycznia 2016 r.
 10. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2016 r. poz. 124).
 11. Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych (M. P. z dnia 29 stycznia 2016 r. poz. 97).
 12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z dnia 8 lutego 2016 r. poz. 154).
 13. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 16 lutego 2016 r. poz. 183). Wejdzie w życie z dniem 18 marca 2016 r.
 14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia 17 lutego 2016 r. poz. 191).

Źródło : PFSRM