Aktualności

Międzynarodowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych „SZEROKI ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI – GLOBALIZACJA INWESTYCJI I FINANSOWANIA” 17-18 marca 2016 r. Katowice

XXV Konferencja organizowana przez Polska Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, przeznaczona jest dla najważniejszych podmiotów rynku nieruchomości: samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, banków, firm leasingowych i factoringowych, podmiotów badających sprawozdania finansowe, rzeczoznawców majątkowych oraz developerów, pośredników, przedstawicieli firm budowlanych, biur architektonicznych i pośredników finansowych.

To wyjątkowe spotkanie daje możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów biznesowych, zapoznania się ze sposobami rozwiązywania problemów w obszarach nieruchomościowych przez przedstawicieli samorządów z krajów sąsiednich. Wymiana doświadczeń, wspólna dyskusja nad sposobami finansowania majątku samorządowego, sposobami jego restrukturyzacji i rewitalizacji, sposobami przygotowania terenów pod nowe inwestycje, a także pozyskiwanie środków unijnych, będą głównymi obszarami pierwszej części konferencji.

Wspólna dyskusja nad metodologią wartości bankowo-hipotecznej, współpraca rzeczoznawców majątkowych z bankami i instytucjami finansowymi, będzie obszarem drugiej części konferencji. W trakcie dyskusji panelowych i wystąpień prelegentów, będziemy poszukiwać odpowiedzi w jaki sposób regulacje unijne wpływają na nasz rynek usług. Również obszar potencjału nieruchomości wyrażany w wartości nadziei i wartości dla optymalnego sposobu zagospodarowania nieruchomości pozwoli na dyskusję, czy ta wiedza specjalna pozwala na postrzeganie nieruchomości inaczej przez audytorów, banki i inwestorów.

Bardzo ważnym obszarem, omawianym w drugim dniu konferencji, będzie również przyszłość zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Oczekiwania podmiotów zlecających lub wykorzystujących opracowania rzeczoznawców, tak w zakresie doradztwa majątkowego, jak i w zakresie opisu ryzyk, dostosowania opracowań do standardów międzynarodowych, w zakresie sprawozdawczości finansowej i rachunkowości oraz zabezpieczeń wierzytelności będą omawiane i dyskutowane a wnioski pokonferencyjne przedłożone Ministrowi Finansów. Spotkanie z rzeczoznawcami majątkowymi z Czech, Słowacji, Rumunii, Łotwy i Estonii, Niemiec, Włoch oraz Wielkiej Brytanii da podstawy do wymiany doświadczeń i wypracowania wspólnych standardów pracy.

Szczegóły i rejestracja:

http://konferencja.srm.com.pl/