Aktualności

KALENDARZ PRAWNY – październik 2016 r.

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z dnia 16 września 2016 r. poz. 1491).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. z dnia 16 września 2016 r. poz. 1493). Wejdzie w życie z dniem 17 grudnia 2016 r.
 3. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z dnia 27 września 2016 r. poz. 1550). Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.,  z wyjątkiem art. 7, który wszedł w życie z dniem 28 września 2016 r.  
 4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2016 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z dnia 28 września 2016 r. poz. 1568). Weszło w życie z dniem 13 października 2016 r.
 5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 28 września 2016 r. poz. 1570).
 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z dnia 29 września 2016 r. poz. 1578).
 7. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z dnia 29 września 2016 r. poz. 1579). Weszła w życie z dniem 7 października 2016 r., z wyjątkiem art. 22, art. 24–26 i art. 96 pkt 4 w zakresie zmienianego art. 20a ust. 1 pkt 1, które wejdą w życie z dniem 29 września 2018 r.
 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2016 r.  w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. U. z dnia 29 września 2016 r. poz. 1582). Weszło w życie z dniem 30 września 2016 r.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa do zagospodarowania albo w użyczenie Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z dnia 30 września 2016 r. poz. 1599). Weszło w życie z dniem 1 października 2016 r.
 10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 4 października 2016 r. poz. 1610).
 11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z dnia 6 października 2016 r. poz. 1629).
 12. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Agencję Mienia Wojskowego (Dz. U. z dnia 7 października 2016 r. poz. 1640). Weszło w życie z dniem 22 października 2016 r.
 13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. z dnia 12 października 2016 r. poz. 1666).
 14. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 r. (M. P. z dnia 14 października 2016 r. poz. 982).
 15. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2016 r. w stosunku do września 2010 r. (M. P. z dnia 19 października 2016 r. poz. 989).
 16. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2016 r. (M. P. z dnia 19 października 2016 r. poz. 991).
 17. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M. P. z dnia 19 października 2016 r. poz. 993).
 18. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. z dnia 19 października 2016 r. poz. 1722). Weszło w życie z dniem 23 października 2016 r.
 19. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z dnia 20 października 2016 r. poz. 1725).
 20. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z dnia 20 października 2016 r. poz. 1731).
 21. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2016 r. z podziałem na województwa (M. P. z dnia 21 października 2016 r. poz. 995).

Źródło : PFSRM