Aktualności

Zrzeczenie się prawa pierwokupu

Niedopuszczalne jest zrzeczenie się prawa pierwokupu przez osoby wymienione w art. 599 par. 2 k.c. po zawarciu przez zobowiązanego bezwarunkowej umowy sprzedaży – wyrok SN z dnia 15 listopada 2002 r., V CKN 1374/00