Orzeczenia

Nieruchomość gruntowa

Dwie niezabudowane działki gruntu graniczące ze sobą i należące do tego samego właściciela, dla których jest prowadzona jedna księga wieczysta, stanowią – w rozumieniu art. 46 par. 1 k.c. – jedną nieruchomość gruntową – wyrok SN z dnia 26 lutego … czytaj dalej

Zbycie lokalu poza pierwszeństwem

Umowa zbycia lokalu mieszkalnego z naruszeniem pierwszeństwa określonego w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 115, poz. 741 ze zm.) nie jest nieważna – wyrok SN z dnia … czytaj dalej

Użytkowanie wieczyste

Decyzje ostateczne o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste, podjęte przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 115, poz. 74 ze zm.), stanowią nadal podstawę do zawarcia umowy o użytkowanie wieczyste … czytaj dalej

Charakter współwłasności

Zmiana charakteru współwłasności z bezudziałowej (łącznej) na współwłasność w częściach ułamkowych nie wpływa na przedmiot i zakres hipoteki ustanowionej na nieruchomości. Nadal hipoteką obciążona jest nieruchomość, a nie powstałe udziały (części ułamkowe współwłaścicieli) – postanowienie SN z 18 marca 2003 … czytaj dalej

wyrok TK wyłączający możliwość wstąpienia w stosunek najmu osobom…

Dz. U. 167/2003 Poz. 1636 – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 września 2003 r. sygn. akt SK 28/03 Streszczenie: art. 8 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych wyłączający możliwość wstąpienia w … czytaj dalej

Spółdzielcze prawo do lokalu

Nie było nieważne w świetle art. 136 par. 1 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach (Dz.U. nr 12, poz. 61 ze zm.) nabycie przez osobę fizyczną spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w zamiarze zmiany … czytaj dalej

Przejęcie nieruchomości

Umorzenie przez Trybunał Konstytucyjny postępowania w sprawie ze skargi konstytucyjnej o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, nie wyłącza w procesie windykacyjnym z powództwa … czytaj dalej

Upadłość

W procesie o ustalenie nieważności umowy sprzedaży przedsiębiorstwa prowadzonego wcześniej przez upadłego (art. 113 prawa upadłościowego z 24 października 1934 r. – t.j.: Dz.U. z 1991 r. nr 118, poz. 512 ze zm.) legitymację procesową ma tylko syndyk upadłości (art. … czytaj dalej

Apelacja od wpisu dotkniętego brakiem wpisania hipoteki

Apelacja od wpisu dotkniętego brakiem wpisania hipoteki łącznej w księdze wieczystej, założonej dla odłączonej nieruchomości, podlega opłacie sądowej w wysokości dziesiątej części wpisu stosunkowego (art. 32 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia … czytaj dalej

wyrok TK możliwość zaliczenia do okresów wymaganych przy zasiedzeniu nieruchomości

Dz. U. 186 Poz. 1823 – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2003 r. sygn. akt P 3/03 Streszczenie: możliwość zaliczenia do okresów wymaganych przy zasiedzeniu nieruchomości Skarbu Państwa tylko połowy faktycznego okresu posiadania tej nieruchomości przed 1 października … czytaj dalej