Aktualności

Przejęcie nieruchomości

Umorzenie przez Trybunał Konstytucyjny postępowania w sprawie ze skargi konstytucyjnej o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, nie wyłącza w procesie windykacyjnym z powództwa właściciela nieruchomości przejętej przez władze państwa z powołaniem się na art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej, jego ochrony w wyjątkowych wypadkach, gdy nieruchomość została przejęta wbrew przepisom dekretu, nie wykorzystana na cele określone w art. 1 ust. 2 i nie stała się po przejęciu własnością innych osób fizycznych lub prawnych – wyrok SN z 13 lutego 2003 r., III CKN 1492/00