Gospodarka nieruchomościami

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Dz. U. Nr 175, poz. 1459, weszła w życie z dnie 13 października 2005 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości

Dz. U. 131/2005 poz. 1092 Wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 2 sierpnia 2005 r. Streszczenie: rozporządzenie nie zawiera zasadniczych zmian merytorycznych w stosunku do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. … czytaj dalej

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

Dz. U. 16/2005 poz. 136, weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 28 stycznia 2005 r.

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości

Dz. U. 268/2004 poz. 2663, weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 21 grudnia 2004 r. Streszczenie: do dokonania podziału nieruchomości niezbędne jest przedłożenie przez osobę lub osoby wnioskujące o podział odpowiedniej dokumentacji wyszczególnioneju w art. 97 ust. 1a ustawy … czytaj dalej

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

Dz. U. 264/2004 poz. 2631, weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 15 grudnia 2004 r.

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

Dz. U. 207/2004 poz. 2109 Weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 22 września 2004 r.

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego

Dz. U. 207/2004 poz. 2112 Weszło w życie z dniem 22 września 2004 r.

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

Dz. U. 207/2004 poz. 2108 Weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 22 września 2004 r.

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa

Dz. U. 207/2004 poz. 2107 Weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 22 września 2004 r.

rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości rolnej

Dz. U. 111/2004 poz. 1178 Wejście w życie 29 maja 2004 r.