Aktualności

rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości rolnej

Dz. U. 111/2004 poz. 1178

Wejście w życie 29 maja 2004 r.