Aktualności

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości

Dz. U. 268/2004 poz. 2663, weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 21 grudnia 2004 r.

Streszczenie: do dokonania podziału nieruchomości niezbędne jest przedłożenie przez osobę lub osoby wnioskujące o podział odpowiedniej dokumentacji wyszczególnioneju w art. 97 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami. Rozporządzenie reguluje m.in. sposób postępowania przy sporządzaniu wymaganych dokumentów oraz określa treść tych dokumentów. W szczególności określono zasady obowiązujące przy opracowywaniu mapy z projektem podziału nieruchomości – sposób postępowania przy przyjmowaniu granic nieruchomości podlegającej podziałowi; sposób sporządzania i treść protokołu, który należy sporządzić z czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości; zakres treści mapy z projektem podziału nieruchomości. Uregulowano również zasady podziału nieruchomości gruntowej, który powoduje konieczność dokonania podziału budynku usytuowanego na tej nieruchomości, określając warunki, jakie muszą być spełnione w przypadku takiego podziału. Warunki te wynikają z przepisów odrębnych, ustalających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz z odpowiednich polskich norm.