Akty

ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1827 Weszła w życie z dniem 29 grudnia 2006 r., z mocą od 31 grudnia 2006

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 Weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej oraz wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

Dz. U. Nr 219, poz. 1863 Weszło w ży cie z dniem 15 listopada 2005 r.

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Dz. U. Nr 175, poz. 1459, weszła w życie z dnie 13 października 2005 r.

ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

Dz. U. 155/2005 poz. 1297 Wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 1 września 2005 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości

Dz. U. 131/2005 poz. 1092 Wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 2 sierpnia 2005 r. Streszczenie: rozporządzenie nie zawiera zasadniczych zmian merytorycznych w stosunku do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. … czytaj dalej

rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie rozporządzenia prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie

Dz. U. 116/2005 poz. 982 Weszło w życie z dniem 1 lipca 2005 r.

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

Dz. U. 119/2005 poz. 1011 Weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 19 lipca 2005 r.

ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach

Dz. U. 90/2005 poxz. 758 Weszło w życie z dniem 1 lipca 2005 r.

ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

Dz. U. 94/2005 poz. 785 Weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 30 maja 2005 r. Streszczenie: w sprawach, w których postępowanie o otwarciu układu zostało wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z … czytaj dalej