Aktualności

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej oraz wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

Dz. U. Nr 219, poz. 1863

Weszło w ży cie z dniem 15 listopada 2005 r.