Orzeczenia

Użytkowanie wieczyste

Roszczenie o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym (art. 208 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) przysługuje również wtedy, gdy … czytaj dalej

Zachowek

Zgłoszenie przez uprawnionego do zachowku, w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku zarzutu nieważności testamentu, przerywa bieg terminu przedawnienia jego roszczenia o zachowek wyrok z dnia 24 czerwca 2004 r., III CK 127/03

Urządzenia wodociągowe

Osobie, która z własnych środków wybudowała urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne, przysługuje roszczenie o ich odpłatne nabycie przez gminę wyrok z dnia 29 czerwca 2004 r., II CK 404/03

Użytkowanie wieczyste

W razie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz.U. z 2001 r. nr 120, poz. 1299 ze zm.), … czytaj dalej

Odrębna własność do lokalu

Z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. nr 4, poz. 27 ze zm.) roszczenie o przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu uległo przekształceniu w roszczenie o ustanowienie odrębnej … czytaj dalej

Przekształcenie użytkowania we własność

W razie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 września 1997 r., o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz.U. z 2001 r. nr 120, poz. 1299 ze zm.), … czytaj dalej

Darowizna a członkostwo w spółdzielni

Złożenie przez obdarowanego deklaracji o przyjęciu w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej nie należy do wykonania darowizny (art. 896 k.c.) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego – uchwała SN z 24 czerwca 2004 r., III CZP 30/

ograniczenie zaspokojenia roszczeń zabużańskich – wyrok TK

Dz. U. 273/2004 poz. 2722 – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2004 r., sygn akt. K 2/04 Streszczenie: ograniczenie zaspokojenia roszczeń zabużańskich do kwoty 50 tys. zł jest niesprawiedliwe społecznie. Sejm ma czas do końca kwietnia 2005 r. … czytaj dalej

Wykup mieszkań zakładowych

Do określenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, nabywanego przez pracownika (byłego pracownika) Lasów Państwowych (art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach – t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 56, poz. 679 ze zm.) ma zastosowanie … czytaj dalej

zakaz zwolnień od opłat sądowych w sprawach wieczystoksięgowych

Streszczenie: art. 6261 par. 4 kodeksu postępowania cywilnego, który wprowadzał bezwzględny zakaz zwolnień od opłat sądowych w sprawach wieczystoksięgowych, gdy prawo ujawnione w księdze nabyte zostało w sposób inny niż przez czynność notarialną (np. przez dziedziczenie, uwłaszczenie, zniesienie współwłasności czy … czytaj dalej