Aktualności

odrębne nieruchomości

Stanowiące własność tej samej osoby i graniczące ze sobą działki gruntu objęte oddzielnymi księgami wieczystymi są odrębnymi nieruchomościami w rozumieniu art. 46 par. 1 k.c. Odrębność tę tracą w razie połączenia ich w jednej księdze wieczystej

postanowienie z dnia 30 października 2003 r., IV CK 114/02