Aktualności

Urządzenia wodociągowe

Osobie, która z własnych środków wybudowała urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne, przysługuje roszczenie o ich odpłatne nabycie przez gminę

wyrok z dnia 29 czerwca 2004 r., II CK 404/03