Orzeczenia

Prawo najmu

Istnienie prawomocnego wyroku nakazującego opróżnienie i opuszczenie lokalu, wydanego w okresie biegu terminu przewidzianego w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr … czytaj dalej

Lokale pracownicze

Do określenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, nabywanego przez pracownika (byłego pracownika) Lasów Państwowych (art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach; (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 56, poz. 679 ze zm.), ma zastosowanie art. … czytaj dalej

Dekret o reformie rolnej

Decyzja administracyjna, z której wynika, że majątek ziemski podlegał przepisowi art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (t.j. Dz.U. 1945 r. nr 3, poz. 13 ze zm.), wiąże sąd w … czytaj dalej

Prawo do kasacji

Dopuszczalna jest kasacja od postanowienia sądu odwoławczego oddalającego apelację od postanowienia sądu prowadzącego księgę wieczystą oddalającego wniosek o wpis roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości postanowienie SN z dnia 29 czerwca 2004 r., II CK 541/03

Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych

Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72, poz. 747), przekazywanych przez osobę spełniającą przesłanki w tym … czytaj dalej

Ciągłość posiadania

Posiadaczom nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy, o których stanowi art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 ze zm.) przysługuje domniemanie ciągłości posiadania … czytaj dalej

Wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości

Artykuł 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 ze zm.) nie wyłącza prawa właściciela nieruchomości do żądania, na podstawie przepisów k.c., wynagrodzenia za wcześniejsze … czytaj dalej

Hipoteka w spółdzielni

Wygaśnięcie hipoteki, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116), następuje z chwilą ustanowienia w nieruchomości stanowiącej własność spółdzielni odrębnej własności choćby … czytaj dalej

Potrącenie wierzytelności

Dłużnik nie może przedstawić do potrącenia Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Skarbu Państwa, wzajemnych wierzytelności, które ma w stosunku do innych państwowych jednostek organizacyjnych wyrok z dnia 23 października 2003 r., V CK 387/02

odrębne nieruchomości

Stanowiące własność tej samej osoby i graniczące ze sobą działki gruntu objęte oddzielnymi księgami wieczystymi są odrębnymi nieruchomościami w rozumieniu art. 46 par. 1 k.c. Odrębność tę tracą w razie połączenia ich w jednej księdze wieczystej postanowienie z dnia 30 … czytaj dalej