Budowlane prawo

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane

Dz. U. 93/2004 poz. 888 Wejście w życie: 31 maja 2004 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 5, który wszedł w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej; art. 1 pkt 24 lit. b) w zakresie … czytaj dalej

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontu i rozbiórki obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołów

Dz. U. 215/2003 poz. 2115 Weszło w życie: z dniem ogłoszenia, tj. 16 grudnia 2003 r.

obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane

Dz. U. 207/2003 poz. 2016

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Dz. U. 175/2003 poz. 1704 Weszło w życie 16 października 2003 r.

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę

Weszło w życie: po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, tj. 4 października 2003 r. (Dz. U. 168/2003 poz. 1641)

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy

Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw Wejdzie w życie: 11 lipca 2003 r. (art. 1 pkt 50 – w części dotyczącej obowiązku przeprowadzania kontroli wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r) Dz.U. 80/2003 Poz. 718

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Dz. U. 32/2003 poz. 270 Weszło w życie: z dniem ogłoszenia, tj. 26 lutego 2003 r., z mocą od 16 grudnia 2002 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 r Nr 75 poz. 690 weszło w życie 16.12.2002

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2001 r. Nr 84, poz. 906

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych

Dz. U. 2001 Nr 80, poz. 867