Aktualności

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Dz. U. 32/2003 poz. 270

Weszło w życie: z dniem ogłoszenia, tj. 26 lutego 2003 r., z mocą od 16 grudnia 2002 r.