Aktualności

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane

Dz. U. 93/2004 poz. 888

Wejście w życie: 31 maja 2004 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 5, który wszedł w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej; art. 1 pkt 24 lit. b) w zakresie art. 57 ust. 7, w stosunku do obiektów budowlanych, których budowa została zakończona przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Streszczenie: samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby będące obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.