Zamówienia publiczne

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Dz. U. 19/2004 poz. 177 Wejdzie w życie: 2 marca 2004 r., z wyjątkami, reszta 1 maja 2004 r. Streszczenie: ustawa dostosowuje polskie przepisy do prawa UE i znosi preferencje krajowe, co oznacza równe traktowanie firm polskich i unijnych na … czytaj dalej

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego

Dz.U. 18/2004 poz. 172 weszło w życie 8 marca 2004 r. Streszczenie: rozporządzenie reguluje m.in. sposób ustalania wartości szacunkowej zamówienia na roboty budowlane, wynikającą z kosztorysu inwestorskiego. Podstawą do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego jest m.in. dokumentacja projektowa zawierająca przedmiar robót, specyfikację … czytaj dalej

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu obliczania wartości zamówienia publicznego

Dz. U. 229/2003 poz. 2281 Weszło w życie: 15 stycznia 2004 r. Streszczenie: regulacja zawarta w rozporządzeniu uwzględnia zasadę, że obliczanie wartości zamówienia następuje odrębnie dla każdego zamówienia. Wyjątkiem będzie udzielanie zamówień wspólnych, czyli prowadzonych w imieniu kilku jednostek administracji … czytaj dalej

ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

(Dz. U. 165/2003 poz. 1591) Weszła w życie: 20 października 2003 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie dokumentów, jakich zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków, uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

Dz. U. Nr 133, poz. 1484

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowanych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego

Dz. U. Nr 114, poz. 1195