Aktualności

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego

Dz.U. 18/2004 poz. 172 weszło w życie 8 marca 2004 r.

Streszczenie: rozporządzenie reguluje m.in. sposób ustalania wartości szacunkowej zamówienia na roboty budowlane, wynikającą z kosztorysu inwestorskiego. Podstawą do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego jest m.in. dokumentacja projektowa zawierająca przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbiór robót budowlanych, założenia wyjściowe do kosztorysowania.