Aktualności

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Dz. U. 19/2004 poz. 177

Wejdzie w życie: 2 marca 2004 r., z wyjątkami, reszta 1 maja 2004 r.

Streszczenie: ustawa dostosowuje polskie przepisy do prawa UE i znosi preferencje krajowe, co oznacza równe traktowanie firm polskich i unijnych na rynku zamówień. Zgodnie z ustawą, przetargi będą stosowane w przypadku zamówień publicznych na kwotę przekraczającą 6 tys. euro. Do 60 tys. euro stosowany będzie tryb uproszczony udzielania zamówień. Powyżej 60 tys. euro obowiązywać będzie procedura podstawowa. Zamawiający będzie musiał sporządzić pełną dokumentację, przestrzegać terminów wynikających z ustawy, powoływana będzie także komisja przetargowa. Nowością będzie natomiast zaostrzenie procedur przy kwotach zamówień wyższych niż 5 mln euro – dla dostaw i usług, oraz wyższych niż 10 mln euro – dla robót budowlanych. Tryb zaostrzony oznacza obligatoryjne sprawdzenie procedur i audyt przed zawarciem umowy. Prace komisji przetargowych będzie nadzorował niezależny obserwator – osoba niezwiązana ze stronami postępowania, pochodząca ze środowiska arbitrów. W tym trybie prezes UZP będzie miał prawo do wnoszenia protestu. Całkowitą nowością będzie możliwość prowadzenia aukcji elektronicznej, w przypadku zamówień poniżej 60 tys. euro. Oferenci, po spełnieniu wymagań zamawiającego, będą składać swoje oferty za pośrednictwem internetu. Aukcja polegać będzie na „licytacji w dół”. W odróżnieniu od pozostałych trybów ubiegania się o zamówienie, będzie można składać więcej niż jedną ofertę. Wygra ten, kto złoży najtańszą ofertę. Zamawiający podpisze z nim umowę, musi jednak przedtem sprawdzić, czy cena nie jest rażąco niska i nie naruszono zasad konkurencji.