Księgi wieczyste i hipoteka

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

Dz. U. 119/2005 poz. 1011 Weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 19 lipca 2005 r.

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

Dz. U. 214/2004 poz. 2181

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

Dz. U. 214/2004 poz. 2182

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

Dz. U. 208/2003 poz. 2025

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów

Weszło w życie 25 października 2003 r. Dz. U. 176/2003 poz. 1721

ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

Dz.U. nr 42/2003 poz. 363 z wyjątkiem przepisów art. 24 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. 11 marca 2003 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2003 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach i prawach majątkowych mogących być przedmiotem hipoteki przymusowej

Dz.U. 240/2002 poz. 2064

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów

Dz. U. Nr 102, poz. 1122