Lasy

obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach

Dz. U. 45/2005 poz. 435

Poz. 1592 – rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego

Dz. U. 189/2002 poz. 1592 Streszczenie: z zasobów Lasów Państwowych będą mogły być sprzedawane lokale i grunty z budynkami mieszkalnymi w budowie, jeżeli ich sprzedaż spowoduje powstanie enklawy wśród gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe – dotychczas taka możliwość nie istniała; … czytaj dalej

ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

Dz.U. nr 200/2002, poz. 1682

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu

Dz. U. z 1999 r. Nr 3, poz. 16

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad nabywania przez kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz innych nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych

Dz. U. Nr 69, poz. 450

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargu na sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych

Dz. U. Nr 69, poz. 451

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 22 maja 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu szacowania szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych

Dz. U. Nr 57, poz. 359

Zarządzenie Nr 14 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 sierpnia 1985 r. w sprawie zasad ustalania wartości drzewostanów

Dz. Urz. MLiPD Nr 2, poz. 7 (w części nieaktualne)