Aktualności

Poz. 1592 – rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego

Dz. U. 189/2002 poz. 1592

Streszczenie: z zasobów Lasów Państwowych będą mogły być sprzedawane lokale i grunty z budynkami mieszkalnymi w budowie, jeżeli ich sprzedaż spowoduje powstanie enklawy wśród gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe – dotychczas taka możliwość nie istniała; nieruchomości tego rodzaju muszą wpierw być zakwalifikowane jako nieprzydatne dla Lasów Państwowych; lokale mogą być kwalifikowane jako nieprzydatne Lasom Państwowym, jeżeli: wpływy z ich wynajmu są niższe od kosztów ponoszonych przez Lasy Państwowe na ich utrzymanie (koszty podatku od nieruchomości, utrzymania pracowników administracji i dozoru technicznego, konserwacji lokalu obciążające Lasy Państwowe, koszty obowiązkowego ubezpieczenia lokalu, 33 proc. kosztu koniecznego remontu, wynikającego z przeglądu technicznego, albo 20 proc. kosztu adaptacji lokalu do innych celów) lub gdy stanowią pustostany; grunty z budynkami mieszkalnymi w budowie mogą być kwalifikowane jako nieprzydatne Lasom Państwowym, m.in. gdy brak jest środków finansowych na dokończenie inwestycji i nie istnieje możliwość ich uzyskania, ustała przyczyna, dla której rozpoczęto budowę, a dokończenie budowy z przeznaczeniem na inne cele jest nieopłacalne.