Aktualności

Zbycie nieruchomości

Zbycie nieruchomości przez dłużnika po złożeniu wniosku o wpis o wszczęciu egzekucji nie jest przeszkodą do dokonania wpisu w księdze wieczystej

– uchwała SN z dnia 2 kwietnia 2004 r., III CZP 12/04