Aktualności

Zasady stosowania norm przy pomiarze powierzchni użytkowej lokali.

W Dniu 4 sierpnia 2000r. Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa Geodezji i Kartografii w piśmie skierowanym do Elektrociepłowni Warszawskich S.A. wyjaśnił zasady stosowania norm przy pomiarze powierzchni użytkowej lokali.

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

DEPARTAMENT ARCHITEKTURY BUDOWNICTWA, GEODEZJI I KARTOGRAFII

AB2/HA/1196/805/2000

Warszawa.2000.08.04

Elektrociepłownie Warszawskie S.A.

Zespół Elektrociepłowni Żerań

Ul. Modlińska 15

03216 Warszawa

Odpowiadając na pismo z 7 lipca br., znak D/SM S/3936/2000 Departament Architektury, Budownictwa, Geodezji i Kartografii MRRiB informuje, że obecnie nie istnieją powierzchnie obowiązujące zasady pomiaru powierzchni użytkowej lokali. W zakresie objętym poszczególnymi ustawami i rozporządzeniami obowiązują zasady pomiaru i ustalenia dotyczące powierzchni użytkowej lokali podane w tych przepisach, takich jak: ustawa z 2 lipca 1994r. o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych, ustawa z 24 czerwca 1994r. o własności lokali, ustawa z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych i inne.

Do 1999r. powierzchnią obowiązującą była Polska Norma PN 70/B02365 „Powierzchnia budynków. Podział, określenia i zasady obmiaru” . Od wejścia w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 4 marca 1999r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm ( Dz. U. Nr 22, poz. 209), norma ta przestała być obowiązująca, ponieważ nie została uwzględniona w wykazie obowiązujących Polskich Norm, stanowiącym załącznik do tego rozporządzenia.

Norma PN70/B02365 została wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny ze zbioru norm, po ustanowieniu przez PKN normy PNISO 9836:1997 ” Właściwości użytkowe w budownictwie.

Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych” , która zastępuje normę PN70/B02365.

Polska Norma PNISO 9836 w zakresie dotyczącym obliczania powierzchni użytkowej lokali jest normą do dobrowolnego stosowania.

Polskie Normy przeznaczone do dobrowolnego stosowania są ustanawiane w celu ich wykorzystywania przez powoływanie w umowach ( np. między spółdzielnią mieszkaniową i dostawcą c.o ), w projektach budowlanych, instrukcjach, regulaminach itp.; wtedy stają się wiążące dla zainteresowanych stron. System ten został wprowadzony w Polsce w ramach dostosowywania polskich przepisów do przepisów Unii Europejskiej.

Norma PNISO 9836 zawiera określenie powierzchni użytkowej oraz podaje zasady jej pomiaru; norma ustosunkowuje się do obliczania powierzchni w pomieszczeniach o zmiennych wysokościach lub innych powierzchni ( np. balkony, loggie) wskazując, że powierzchnie te należy wydzielić i obliczać je odrębnie. Taki sposób postępowania służy np. do kwalifikowania wydzielonych powierzchni do odpowiednich stawek opłat określonych przez uprawnione statutowo organa spółdzielni mieszkaniowej lub innych uprawnionych do ustalania opłat.

Należy zaznaczyć, że dobrowolność stosowania Polskich Norm oznacza dopuszczenie do powoływania w umowach zarówno najnowszych Polskich Norm, jak i wycofanych przez PKN ze zbioru (tzn. zastąpionych przez normy nowsze).

W przypadku korzystania z postanowień norm wycofanych ze zbioru, np. PN70/B02365 ” Powierzchnia budynków. Podział, określenia i zasady obmiaru” , w zawieranej umowie należy zaznaczyć, że:

jest to norma wycofana ze zbioru Polskich Norm,

nie figuruje w katalogu Polskich Norm,

jest to norma archiwalna, której nie ma w sprzedaży, lecz można ją zamówić bezpośrednio w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Przy wyborze sposobu korzystania z norm PNISO 9836 i PN70/B02365 zaleca się przyjęcie następujących zasad:

ustalenia normy PNISO 9836 mogą być stosowane w projektach budowlanych budynków nowo wznoszonych, odbudowanych, a także nadbudowywanych i rozbudowywanych, jeżeli zakres nadbudowy i rozbudowy obejmuje wyodrębnioną funkcjonalnie część budynku,

w projektach nadbudowy i rozbudowy część budynku nie wyodrębnionych funkcjonalnie oraz w projektach przebudowy, modernizacji lub zmiany przeznaczenia części budynku istniejącego, jak np. tylko niektórych mieszkań lub lokali użytkowych dla zapewnienia korelacji obliczonych wartości powierzchni i kubatury oraz wskaźników porównawczych, ustalenia normy PNISO 9836 mogą być zastosowane tylko pod warunkiem dokonania na ich podstawie weryfikacji wszystkich pomiarów i obliczeń powierzchni i kubatury w budynku. W przeciwnym razie, należy stosować takie same zasady obliczania (np. wg PN70/B02365) jakie były przyjęte w projekcie budowlanym, na podstawie, którego został wzniesiony budynek.

Jak wynika z powyższego prawidłową metodą zastosowaną do weryfikacji powierzchni użytkowych może być zarówno metoda pomiaru podana w PN70/B02365, jak w PNISO 9836;1997, z zastrzeżeniem, że:

nie dotyczy to zakresu objętego poszczególnymi ustawami i rozporządzeniami, zgodnie z którymi obowiązują zasady pomiaru ustalenia dotyczące powierzchni użytkowej lokali podane w tych przepisach ( o czym była mowa na wstępie),

stosowane są zalecane powyżej zasady przy wyborze sposobu obliczania powierzchni według normy PNISO 9836 lub normy PN70/B02365,

nie jest to w kolizji z zawartą wcześniej umową, w której strony ustaliły inny sposób obliczania powierzchni ( np. według PN70/B02365); w takim przypadku umowa wymaga renegocjacji.

Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa Geodezji i Kartografii

dr inż. Stanisław Zieleniewski