Aktualności

Zarząd wspólnotą

Osoba prawna, której wspólnota mieszkaniowa uchwałą, podjętą z powołaniem się na podstawę z art. 20 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. nr 85, poz. 388 ze zm.), „powierzyła” zarząd wspólnotą, traci – po nowelizacji tego przepisu dokonanej ustawą z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o własności lokali… (Dz.U. nr 29, poz. 355) – status prawny zarządu wspólnoty. Kontroli, czy pozew został wniesiony przez należycie umocowanego pełnomocnika procesowego, dokonuje się na podstawie art. 130 par. 1 i 2 k.p.c. – uchwała SN z dnia 27 listopada 2003 r., III CZP 74/03