Aktualności

Wyjasnienie GIODO.

Dyrektor Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pani Alina Szymczak w odpowiedzi z dnia 30 listopada 1999 r. na pismo Komisji Odpowiedzialności Zawodowej (KOZ) działającej przy UMiRM wyjaśnia , że żaden z aktów prawnych nie wskazuje na konieczność, ze względu na wycenę, zbierania przez rzeczoznawcę majątkowego danych osobowych, dotyczących w szczególności imion i nazwisk oraz adresów zamieszkania właścicieli nieruchomości. Rzeczoznawca jest obowiązany na mocy ugn do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z przedmiotem wyceny nieruchomości, a ich ujawnienie może mieć miejsce w ściśle określonych przypadkach.

Przypadkiem mogącym zwolnić rzeczoznawcę z dochowania tajemnicy zawodowej może być postępowanie przed KOZ. Należy jednak podkreślić, na co zwraca uwagę pani dyrektor, iż rzeczoznawca może udostępnić posiadane dane osobowe w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla określenia (wyceny) wartości danej nieruchomości. W innym przypadku udostępnienie takich danych będzie możliwe, jeżeli tak stanowi przepis szczególny aktu prawnego (art. 23 ust.1 pkt 2) lub zgodę na udostępnienie danych osobowych wyraziła osoba, której te dane dotyczą.