Aktualności

Wyjaśnienia do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidenc

Rzeczoznawca majątkowy i pozostałe osoby uprawnione do szacowania nieruchomości, w celu tworzenia warsztatu zawodowego dla sporządzania wyceny nieruchomości, mają prawo do wykorzystywania danych o nieruchomościach zawartych w szczególności w:

. katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków),

. ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

. tabelach taksacyjnych i na mapach taksacyjnych,

. umowach, orzeczeniach, decyzjach i innych dokumentach będących podstawą wpisu do rejestrów wchodzących w skład operatu katastralnego,

. wyciągach z operatów szacunkowych przekazanych do katastru

zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Wykorzystywanie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest odpłatne. Wykorzystanie danych z zasobu odbywa się z zachowaniem zasady poufności, bez prawa ich przekazywania osobom trzecim.

Wysokość opłat za wykorzystywanie danych zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym określona została w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 115, poz. 1209), przy czym wysokość opłat za wykorzystywanie danych zasobu w celach szacowania nieruchomości określona została w załączniku Nr 1 Tabeli III, lp. 8 i 9 z uwagami do tabeli pkt. 3), 4) i 5) oraz uwagami zawartymi w ust. 14, 16 pkt 2 i 20 Załącznika Nr 1.

Opłaty określone w załączniku Nr 1 Tabeli III pod lp. 8 i 9 stosuje się tylko do podmiotów uprawnionych do szacowania nieruchomości reprezentowanych przez osoby legitymujące się uprawnieniami zawodowymi w zakresie szacowania nieruchomości. Kontakty osoby szacującej nieruchomości z państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym opisują następujące sytuacje:

1. rzeczoznawca majątkowy korzysta z zasobu w celu tworzenia własnego warsztatu zawodowego,

2. rzeczoznawca majątkowy korzysta z zasobu w celu sporządzenia operatu szacunkowego, a więc przekaże do zasobu, w określonym terminie, wyciąg z operatu szacunkowego,

3. rzeczoznawca majątkowy składa do zasobu wyciąg z operatu szacunkowego sporządzony na podstawie własnych doświadczeń i zgromadzonych informacji.

W sytuacji pierwszejnależna opłata pobierana jest w dniu udostępnienia zasobu w wysokości 33,03 złote za każdą udostępnianą jednostkę ewidencyjną (dzielnica, gmina), Opłata ta wynika z załącznika Nr 1, Tabela III lp. 8, a ponadto uwzględnia waloryzację jaka zgodnie z § 3 rozporządzenia nastąpiła w dniu 1 marca 2001 r. (30,00 zł [z Tabeli] x 1,101 [współczynnik waloryzacyjny] = 33,03 zł)

Przy udostępnianiu zasobu i pobraniu opłaty mają tu zastosowanie następujące uwagi dotyczące naliczania opłat

. uwaga 3) pod Tabelą III,

. uwaga z ust. 14 załącznika Nr 1,

. uwaga z ust. 20 załącznika Nr 1.

Przez jednorazowe przeglądanie materiałów zasobu należy rozumieć korzystanie z zasobu w ciągu jednego dnia.

Przez pobranie opłaty rozumie się wystawienie dokumentu do zapłaty, w którym określony jest termin i sposób zapłaty.

W sytuacji drugiej należna opłata pobierana jest w dniu złożenia do zasobu wyciągu z operatu szacunkowego w wysokości 22,02 złote za każdy wyciąg dla sporządzenia którego udostępniano materiały. Opłata ta wynika z załącznika Nr 1, Tabela III lp. 9, a ponadto uwzględnia waloryzację jaka zgodnie z § 3 rozporządzenia nastąpiła w dniu 1 marca 2001 r. (20,00 zł [z Tabeli] x 1,101 [współczynnik waloryzacyjny] = 22,02 zł)

Przy udostępnianiu zasobu i pobraniu opłaty mają tu zastosowanie następujące uwagi dotyczące naliczania opłat

. uwaga 3) i 4) pod Tabelą III,

. uwaga z ust. 14 załącznika Nr 1,

. uwaga z ust. 16 pkt. 2) Załącznika Nr 1,

. uwaga z ust. 20 załącznika Nr 1.

Przez pobranie opłaty rozumie się wystawienie dokumentu do zapłaty, w którym określony jest termin i sposób zapłaty.

W sytuacji trzeciej nie pobiera się żadnych opłat.

Wynika to z uwagi 5) pod tabelą III oraz faktu, że ewentualne wcześniejsze udostępnianie zasobu (wg opłaty z lp. 8) było rozliczone na bieżąco.

Udostępnienie zasobu w celu szacowania nieruchomości następuje po złożeniu przez zainteresowany podmiot korzystający z zasobu pisemnego wniosku oraz po okazaniu przez osobę zainteresowaną dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Przyjęcie przez organ prowadzący zasób wniosku o udostępnienie danych z zasobu jest formą umowy o wykonanie usługi skutkującej zobowiązaniem do uiszczenia opłaty.

Wniosek powinien więc zawierać wszystkie dane umożliwiające wystawienie dokumentu zapłaty (NIP, sposób zapłaty, termin wywiązania się z obowiązku przekazania wyciągu z operatu szacunkowego, a w przypadku wystawiania faktury VAT osobę upoważnioną do odbioru faktury lub upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu, itp.)

Wniosek powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu podmiotu szacującego nieruchomość.

Dla odróżnienia celu dla jakiego rzeczoznawca korzysta z zasobu opisanych wyżej sytuacji pierwszej i drugiej skutkujących pobraniem opłat (czy wgląd bez składania wyciągu z operatu szacunkowego określony pod lp. 8, czy wgląd do zasobu skutkujący sporządzeniem operatu szacunkowego i złożeniem wyciągu określony pod lp. 9) wymagalne jest aby we wniosku o udostępnienie zasobu rzeczoznawca jednoznacznie określił ten cel (sytuacje).

W przypadku gdy osoba uprawniona do korzystania z zasobu za opłatą określoną pod lp. 8 9 uzna za potrzebne uzyskanie kopii niektórych z przeglądanych dokumentów składa wniosek o ich wykonanie. Za kopie te uiszcza należność pokrywającą tylko koszty reprodukcji.

Z upoważnienia Głównego Geodety Kraju

WICEPREZES Krzysztof Mączewski