Aktualności

Wpis w księdze wieczystej

Sąd nie może odmówić dokonania wpisu w księdze wieczystej, opierając się na okolicznościach, które są powszechnie znane lub doszły do wiadomości sądu w inny sposób niż przez badanie treści wniosku, treści i formy dołączonych doń dokumentów oraz treści księgi wieczystej (art. 6268 § 2 k.p.c.) – wyrok SN z 19 marca 2003 r., I CKN 152/01