Aktualności

Wpis do księgi wieczystej

Przepis art. 2g ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. nr 79, poz. 464 ze zm.) stanowi samodzielną podstawę wpisu w księdze wieczystej na rzecz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków, które przeszły nań na podstawie tego przepisu z mocy samego prawa. IV CKN 1092/00 – postanowienie SN z dnia 23 maja 2002 r.