Aktualności

Wątpliwości w sprawie definicji zaimka „kilkanaście” wyjaśnione

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r.

W związku ze zgłaszanymi przez rzeczoznawców majątkowych wątpliwościami odnoszącymi się do prawidłowej definicji zaimka „kilkanaście” Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych podjęła działania w celu wyjaśnienia zgłoszonych wątpliwości.

Definicja ta ma istotne znaczenie z punktu widzenia formalnego wypełnienia dyspozycji zawartej w § 4 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207 poz. 2109 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którą „przy metodzie korygowania ceny średniej do porównań przyjmuje się co najmniej kilkanaście nieruchomości podobnych, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości. Wartość nieruchomości będącej przedmiotem wyceny określa się w drodze korekty średniej ceny nieruchomości podobnych współczynnikami korygującymi, uwzględniającymi różnice w poszczególnych cechach tych nieruchomości”.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, w bezpłatnej wersji internetowego wydania Słownika języka polskiego Wydawnictwa PWN pod hasłem „kilkanaście” zamieszczono wyjaśnienie, że jest to „zaimek oznaczający w sposób przybliżony liczbę większą od 11 i mniejszą od 19”. Z powyższej definicji wynikało, że „kilkanaście” nie obejmuje ani liczby jedenaście ani dziewiętnaście.

W innych publikacjach tego samego wydawnictwa w tym Uniwersalnym słowniku języka polskiego dostępnym odpłatnie jak również we wszystkich innych dostępnych źródłach zaimek „kilkanaście” definiowany był jako „określający w sposób przybliżony liczbę od 11 do 19”.

W nawiązaniu do powyższego Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych wystąpiła do redakcji Słownika o wyjaśnienie zaistniałej rozbieżności.

Jak wyjaśniała Pani Redaktor Lidia Drabik Koordynator Projektów Wydawniczych PWN zawarta w bezpłatnej wersji internetowego wydania Słownika języka polskiego Wydawnictwa PWN pod hasłem „kilkanaście” definicja była błędna.

Z dniem 21 lipca 2015 roku doprowadzono do ujednolicenia definicji zaimka „kilkanaście” we wszystkich wydaniach słownika. Obecnie definicja ta brzmi „kilkanaście – zaimek oznaczający w sposób przybliżony liczbę w przedziale od 11 do 19a więc zawierający zarówno liczbę jedenaście jak i dziewiętnaście.

Definicja hasła dostępna jest w Internecie pod adresem:

http://sjp.pwn.pl/sjp/kilkanascie;2470771.html

Źródło tekstu:

http://pfsrm.pl/Watpliwosci_w_sprawie_definicji_zaimka_kilkanascie_wyjasnione