Aktualności

Ustawa o ochronie danych osobowych.

świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach pismem z dnia 05.11.1999 zwrócił się do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z następującymi pytaniami prosząc o wyjaśnienia:

” Zgodnie z przepisami art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr. 115, poz. 741 ze zm./ wojewodowie zobowiązani są do ogłoszenia w wojewódzkich dziennikach urzędowych wyciągów z rejestrów centralnych rzeczoznawców majątkowych zamieszkałych w poszczególnych województwach.

Przekazany przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, wyciąg z rejestru osób, które uzyskały uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości, zawiera takie dane jak: adres zamieszkania, miejsce urodzenia, nazwisko rodowe matki, imię ojca i wykształcenie.

W związku z tym proszę o udzielenie informacji:

1. Czy ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym wyciągu z rejestru centralnego rzeczoznawców majątkowych stosownie do wyżej cyt. Przepisu ustawy o gospodarce nieruchomościami nie pozostaje w sprzeczności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. 133, poz. 883 /.

2. Jeżeli nie, czy wymagana jest zgoda każdej z osób na ogłoszenie jej danych osobowych.

3. Czy Administrator danych, obowiązany jest zgłosić zbiór danych, obejmujących wyciąg z rejestru centralnego, do rejestracji Generalnemu Inspektorowi.

Na pytania te Dyrektor Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, udzielił następującego wyjaśnienia.

” W odpowiedzi na pismo z dnia 5 listopada 1999r. uprzejmie informuję, że powoływany przez Pana przepis art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. Nr. 115 poz. 741 ze zm./ stanowi przepis szczególny /lex specialis/ wobec ustawy o ochronie danych osobowych / Dz.U. Nr. 133, poz. 883 / zwanej dalej ustawą.

W związku z powyższym nie jest wymagana zgoda osób których dane dotyczą, ponieważ art. 23 ust. 1 pkt. 2 dopuszcza przetwarzanie danych jeśli zezwalają na to przepisy prawa, a ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami nie tylko zezwala ale i zobowiązuje do prowadzenia przedmiotowych rejestrów.

Zasadą przyjętą w ustawie jest obowiązek rejestrowania zbiorów danych osobowych. Zwolnienia od tego obowiązku wymienione są w art. 43 ust. 1, który w punkcie 9 zwalnia z rejestracji zbiory danych powszechnie dostępnych. W związku z jawnością rejestru rzeczoznawców majątkowych nie ma obowiązku rejestracji wyciągu z tego rejestru. Jawność rejestru wynika z powoływanego przez Pana art. 193 ust., 3 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, ponieważ ogłoszenie danych w wojewódzkich dziennikach urzędowych stanowi ich upublicznienie.

Pismo posiada sygnaturę: GIDP1435/99/1501