Aktualności

Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast GN4/691/GM/2000/1534

Warszawa dn. 20000810

Pani Dyrektor Wydziału Geodezji I Nieruchomości

Urząd Gminy WarszawaCentrum

Odpowiadając na pismo z dnia 5.06.br. znak: GN/R/01717/76/2000r w sprawie interpretacji przepisu art.207 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast uprzejmie przedstawia wyjaśnienia w tym zakresie.

Zapis określony w znowelizowanym przez ustawę z dnia 7.01.2000r. przepisie art.207 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. nr.46 z 2000r. poz. 543/ przyznaje roszczenie o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste na rzecz ich posiadaczy. Zgodnie z tymi przepisami posiadacze nieruchomości stanowiących własność Skarbu państwa lub własność gminy, jeżeli byli nimi w dniu 5.12.1990r. i pozostawali nadal w dniu 1.01.1998r. mogą żądać oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, jeżeli zabudowali te nieruchomości na podstawie pozwolenia na budowę z lokalizacją stałą. Nabycie własności budynków wybudowanych ze środków własnych posiadaczy nieruchomości następuje nieodpłatnie. Przepis ten dotyczy osób, które faktycznie władają nieruchomością obecnie oraz władały nią w dniu 5 grudnia 1990r. i w dniu 1.01.1998r., a zatem nie ma on zastosowania do następców prawnych tych posiadaczy.

W przypadku opisanym w piśmie z wnioskiem o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste wystąpiła spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego, która nie istniała w dniu 5 grudnia 1990r.. W takiej sytuacji w stosunku do tego podmiotu nie będzie miał zastosowania przepis art.207 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami

Henryk Jędrzejewski